Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
13 353 30. 03. 2016 Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 57/1 o výměře 205 m2, k. ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy
13 354 30. 03. 2016 Žádost o prominutí poplatku z prodlení
13 355 30. 03. 2016 Žádosti o uzavření splátkové dohody a žádost o prominutí příslušenství
13 356 30. 03. 2016 Aktualizace "Pravidel pro stanovení platových náležitostí ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 5 (PRAVIDLA)"
13 357 30. 03. 2016 Přidělení dotací na podporu kulturních aktivit na území MČ Praha 5 v roce 2016
13 358 30. 03. 2016 Bezúplatný převod pozemků parc. č. 917, 918/7, 921 a 2319 v k. ú. Smíchov z vlastnictví Bytového podniku v Praze 5, s. p. v likvidaci do svěřené správy MČ Praha 5
13 359 30. 03. 2016 Přidělení dotací na podporu zachování a obnovy nemovitých kulturních památek na území MČ Praha 5 v roce 2016
13 360 30. 03. 2016 Žádost o schválení podnájmu části prostor sloužících podnikání - nám. 14. října 2173/10, Praha 5, nájemce LOKAL BLOK, s. r. o.
13 361 30. 03. 2016 Revokace usnesení RMČ č. 8/242/2016 ze dne 23. 2. 2016
13 362 30. 03. 2016 Povolení výjimky z počtu žáků v jednotlivých ročnících příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám.1/615
13 363 30. 03. 2016 Povolení výjimek z počtu dětí na třídu MŠ pro školní rok 2016/2017 v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 5
13 364 30. 03. 2016 Vyúčtování dotací přidělených v roce 2015 v rámci dotačního řízení "Podaná ruka" na podporu volnočasových aktivit občanů MČ Praha 5, v oblasti sociální a neinvestičního příspěvku organizaci Naděje
13 365 30. 03. 2016 Storno dodateku č. 1 k rámcové smlouvě o dílo č. 011/0/OOR/15 "Soubor energetických příloh k žádosti o dotace na realizaci úsporných energetických opatření pro vybrané objekty MŠ a ZŠ"
13 366 30. 03. 2016 Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání v nemovitosti Lesnická 1155/8, Praha 5
13 367 30. 03. 2016 Pronájem prostor sloužících podnikání - zubařské ordinace o celkové výměře 66,41 m2, umístěných v poliklinice Barrandov, Krškova 807, Praha 5
13 368 30. 03. 2016 Záměr pronájmu volných prostor sloužících podnikání Plzeňská 198/49, k. ú. Košíře
13 369 30. 03. 2016 Přehled rozpočtových opatření
13 370 30. 03. 2016 Jmenování hodnotící komise na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Poskytování tiskových služeb pro městskou část Praha 5 s možností dobrovolného připojení jí zřizovaných organizací"
13 371 30. 03. 2016 Předběžný souhlas s pořádáním akce na náplavce - Hořejší nábřeží
13 372 30. 03. 2016 Ukončení nájemní smlouvy dohodou - Krškova 807, Praha 5
13 373 30. 03. 2016 Pronájem prostor sloužících podnikání Janáčkovo nábřeží 1211/11, k. ú. Smíchov na základě zveřejněného záměru dle usn. RMČ
13 374 30. 03. 2016 Pronájem prostor sloužících podnikání Janáčkovo nábřeží 84/9, k. ú. Smíchov na základě zveřejněného záměru dle usn. RMČ
13 375 30. 03. 2016 Zrušení výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem: "Tisk časopisu MČ Praha 5 - Pětka pro Vás"
13 376 30. 03. 2016 Návrh na revokaci usnesení RMČ č. 41/1484/2015 ze dne 10. 11. 2015
13 377 30. 03. 2016 Žádost o odpuštění úhrady za revizní opravy v bytě
13 378 30. 03. 2016 Revokace usnesení 3/85/2016 ze dne 19. 1. 2016 - Dohoda o využití pozemku parc. č. 2210/1, k. ú. Smíchov
13 379 30. 03. 2016 Záštita radní Bc. Tatiany Konrádové nad akcí "Pražská Lítačka", kterou pořádá organizace Sdružení přátel Jaroslava Foglara, o. s. a poskytnutí finančního příspěvku
13 380 30. 03. 2016 Žádost o ukončení smlouvy o nájmu bytu a o finanční vyrovnání
13 381 30. 03. 2016 Rozpočtové opatření Odboru otevřená radnice Úřadu MČ Praha 5
13 382 30. 03. 2016 Návrh odpovědi na petici občanů, týkající se zachování a respektování pěší zóny v ulici Radlická a možnost svobodného užívání veřejného prostranství
13 383 30. 03. 2016 Odpis pohledávek nájemců NP do 100 tis. Kč
13 384 30. 03. 2016 Záštita MUDr. Radka Klímy, starosty, nad Mezinárodní konferencí Assistance Dogs International a Assistance Dogs Europe, která se koná ve dnech 15.-17. 5. 2016 v hotelu Orea Pyramida Praha
13 385 30. 03. 2016 Žádost o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 2885/22 o výměře cca 5 m2, k. ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy
13 386 30. 03. 2016 Zásady pro prodej bytů městské části Praha 5
13 387 30. 03. 2016 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 16. 2. do 29. 2. 2016
13 388 30. 03. 2016 Vyhlášení dotačních programů v oblasti prevence na podporu protidrogové politiky v roce 2016
13 389 30. 03. 2016 Oznámení o změně nájemce prostor sloužících podnikání umístěných v poliklinice Barrandov, Krškova 807, Praha 5, na základě Smlouvy o koupi části závodu
13 390 30. 03. 2016 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty městské části Praha 5, akcím pořádaným společností Food Event, s. r. o. v roce 2016; druhému ročníku akce Open House Praha, konané ve dnech 14. - 15. 5. 2016; akci Bohemian BBQ, konané ve dnech 21.- 22. 5. 2016
13 391 30. 03. 2016 Dodatek ke zřizovací listině a smlouvě o výpůjčce příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115
13 392 30. 03. 2016 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0005/0/OMI/2016 uzavřené s IM Projekt, spol. s. r. o. na provedení "ZŠ A MŠ Radlická, obj. Na Pláni 59/3186, Praha 5 - Radlice - vybudování 2 tříd MŠ v bývalém školském objektu - projektová dokumentace"
13 393 30. 03. 2016 Žádost o stanovisko k pronájmu částí pozemků v k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy
13 394 30. 03. 2016 Žádost o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 200/2 o výměře cca 404 m2, k. ú. Jinonice ve vlastnictví hl. m. Prahy
13 395 30. 03. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "MŠ Praha 5 – Motol, Kudrnova 235 – Oprava areálových komunikací – PD, realizace"
13 396 30. 03. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1007 - Výměna oken (III. etapa realizace - dokončení "B") - PD, realizace"
13 397 30. 03. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Grafická 1060, objekt MŠ Holečkova 38 - Oprava plotu a herní plochy horní zahrady - PD, realizace"
13 398 30. 03. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "ZŠ a MŠ Praha 5 - Radlice, Radlická 140 - Dílčí oprava kuchyně - PD, realizace"
13 399 30. 03. 2016 Předběžný souhlas s pořádáním akce na náplavce - Hořejší nábřeží
13 400 30. 03. 2016 Změny v komisích Rady MČ Praha 5
13 401 30. 03. 2016 Žádost o čerpání účelové neinvestiční dotace na realizaci projektu reprezentativního kvantitativního průzkumu s osobním dotazováním v domácnostech
13 402 30. 03. 2016 Smlouva se společností Newton Media, a. s. na vypracování monitoringu médií
13 403 30. 03. 2016 Přidělení dotací na podporu sportu na území MČ Praha 5 v roce 2016
13 404 30. 03. 2016 Vyhlášení dotačního programu na podporu a rozvoj podnikání na území MČ Praha 5 v roce 2016
13 405 30. 03. 2016 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty a návrh na spolupořadatelství při akci "Běh metropole MČ Praha 5"
13 406 30. 03. 2016 Záštita nad akcemi a činností spolku Loutky v nemocnici z. s. pro rok 2016
13 407 30. 03. 2016 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty a návrh na spolupořadatelství 21. ročník O pohár starosty MČ Praha 5 ve fotbale
13 408 30. 03. 2016 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
13 409 30. 03. 2016 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty a návrh na spolupořadatelství "Prague Youth Rugby Festival 2016"
13 410 30. 03. 2016 Žádost o uzavření dohody o skončení nájmu bytu a vrácení nájemného
13 411 30. 03. 2016 Žádosti o pronájem obecního bytu
13 412 30. 03. 2016 Žádost o navrácení úhrady za užívání bytu
13 413 30. 03. 2016 Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
13 414 30. 03. 2016 Žádosti o změnu jména nájemce na smlouvě o nájmu bytu
13 415 30. 03. 2016 Schválení znění zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Správa objektu Ženské domovy, Radlická 2000/3 a Ostrovského 11/16, Praha 5“
13 416 30. 03. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Dodávka a instalace systému videozvonků, na vybraných ZŠ zřízených MČ Praha 5"
13 417 30. 03. 2016 Objednávka Odboru otevřená radnice na datový propoj budovy MČ P5 nám. 14. října a budovy Presslova 5
13 418 30. 03. 2016 Žádost nájemce o stavební opravy a úpravy v prvním nadzemním podlaží v objektu K Dalejím 784/6, Praha 5
13 419 30. 03. 2016 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0032/0/OMI/15 uzavřené se společností ELEKTROSTAV Praha s. r. o., "Zateplení fasád hospodářského pavilonu (HP) a pavilonu skladů (PS) + rekonstrukce a zateplení střechy", MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami č. p. 3183/5
13 420 30. 03. 2016 Pronájem volného nebytového prostoru v nemovitosti Zborovská 512/40, Praha 5 - Smíchov
13 421 30. 03. 2016 Projekt Sport4Citizens/Sport pro občany
13 422 30. 03. 2016 Ukončení nájemní smlouvy dohodou - Krškova 807, Praha 5 - RHB MUDr. Jarmila Haubnerová s. r. o.
13 423 30. 03. 2016 Zavedení modelu řízení kvality CAF na Úřadě městské části Praha 5 - příprava žádosti o dotaci
13 424 30. 03. 2016 Žádost o stanovisko k pronájmu, či případnému prodeji části pozemku parc. č. 4903/1 o výměře cca 11 m2, k. ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy
13 425 30. 03. 2016 Žádost o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 1645 o výměře 67 m2 , k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy
13 426 30. 03. 2016 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - MUDr. Jiří Pauli s. r. o., stávající nájemce
13 427 30. 03. 2016 Pronájem pozemku pod garáží parc. č. 834/1, k. ú. Jinonice
13 428 30. 03. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Tisk časopisu MČ Praha 5 - Pětka pro vás"
13 429 30. 03. 2016 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - MUDr. Pavla Vodičková s. r. o., stávající nájemce
13 430 30. 03. 2016 Dar pro Švandovo divadlo na Smíchově na zajištění kulturní činnosti v roce 2016
13 431 30. 03. 2016 Přehled rámcových smluv dle úkolu z RMČ ze dne 19. 1. 2016 č. usn. 3/87/2016
13 432 30. 03. 2016 Záměr a založení zapsaného ústavu s názvem "Porta Vitae, z. ú."
13 433 30. 03. 2016 Účast zástupců MČ Praha 5 na konferenci "Město s dobrou adresou"
13 434 30. 03. 2016 Změny příplatků za vedení ředitelů/ředitelek základních škol a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5
13 435 30. 03. 2016 Návrh na schválení harmonogramu prací dle SOD 0008/0/OSP/13 - údržba zeleně a úklidové práce na území městské části Praha 5 dle rámcové smlouvy se společností Centra, a. s.
13 436 30. 03. 2016 Doporučení Rady MČ Praha 5 pro školy zřizované MČ Praha 5
13 437 30. 03. 2016 Závěrečná zpráva o plnění ročního plánu kontrolních výkonů organizačními jednotkami ÚMČ Praha 5 v roce 2015
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů