Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
12 322 16. 03. 2016 Odpis pohledávky z přefakturace do 100 tis. Kč
12 323 16. 03. 2016 Žádost o prominutí příslušenství pohledávky nájemcům NP do 100 tis. Kč
12 324 16. 03. 2016 Comenius, o. s., nájemce části budovy E. Peškové 741/17, Praha 5 - navýšení účelně vynaložených nákladů na vybudování půdní vestavby v 5. NP
12 325 16. 03. 2016 Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání Zborovská 526/44, k. ú. Smíchov
12 326 16. 03. 2016 Smlouva o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 3072, k. ú. Smíchov ve svěřené správě MČ Praha 5 pro společnost PKM Development s. r. o.
12 327 16. 03. 2016 Smlouva o zřízení věcného břemene k tíži budovy č. p. 2994, která je vystavěna na pozemcích parc. č. 282/3 a 292/3, k. ú. Smíchov ve svěřené správě MČ Praha 5 pro PREdistribuce a. s.
12 328 16. 03. 2016 Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 546/1, k. ú. Smíchov, v ul. Svornosti 1, Praha 5 na umístění odpadních nádob
12 329 16. 03. 2016 Vyúčtování finančních darů poskytnutých Odborem školství a kultury v roce 2015
12 330 16. 03. 2016 Vyúčtování poskytnutého neinvestičního transferu Informačnímu centru Praha 5 o. p. s., se sídlem nám. 14. října 1381/4, Praha 5, ve výši 570.841 Kč na úhradu předepsaného odvodu z MHMP
12 331 16. 03. 2016 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a o nájmu pozemku k tíži pozemků parc. č. 2084/17 a parc. č. 2084/18, k. ú. Smíchov ve svěřené správě MČ Praha 5, pro PREdistribuce, a. s.
12 332 16. 03. 2016 Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu
12 333 16. 03. 2016 Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu
12 334 16. 03. 2016 Úprava kapacity příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185
12 335 16. 03. 2016 Žádost Spolku rodičů a přátel ZŠ Žvahov, z. s. o souhlas s umístěním sídla
12 336 16. 03. 2016 Přehled objednávek dle zákona o veřejných zakázkách zadaných MUDr. Radkem Klímou, starostou, nebo Mgr. Lukášem Budínem, 1. zástupcem starosty, na základě usnesení ZMČ č. 3/9/2015 dne 19. 3. 2015
12 337 16. 03. 2016 Záštita Mgr. Lukáše Budína, 1. zástupce starosty MČ, nad výstavou "Čolci, mloci a ti druzí...."
12 338 16. 03. 2016 Rozpočtové opatření Odboru otevřená radnice Úřadu MČ Praha 5
12 339 16. 03. 2016 Směrnice č. 1/2016, kterou se mění Směrnice č. 4/2014 Standardy kvality sociálně-právní ochrany Úřadu městské části Praha 5
12 340 16. 03. 2016 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0026/0/OMI/15 uzavřené s Ing. Jiřím Pýchou " II. etapa rekonstrukce sportoviště u ulice Bochovská na pozemku parc. č. 764/227, k. ú. Jinonice, obec Praha"
12 341 16. 03. 2016 Pronájem budovy č. p. 281 Hlubočepská 31a, Praha 5, za účelem provozování školského zařízení a pronájem pozemku parc. č. 149/3, k. ú. Hlubočepy na základě vyvěšeného záměru - Mandala Montessori s. r. o.
12 342 16. 03. 2016 Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání Plzeňská 442/211B, Praha 5 na základě permanentní nabídky
12 343 16. 03. 2016 Žádost o převod nájemního vztahu - postoupení smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání nám. Kinských 741/6, Praha 5
12 344 16. 03. 2016 Návrh na podání žádosti pro poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na projekty vycházející ze spolupráce MČ Praha 1–57 a hl. m. Prahy pro rok 2016 v oblasti plánování soc. služeb a v oblasti řešení problematiky bezdomovectví
12 345 16. 03. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Mlékárna - Buďánka"
12 346 16. 03. 2016 Výběr uchazeče v rámci průzkumu trhu na služby s názvem: "Ostraha v rámci preventivně bezpečnostní akce"
12 347 16. 03. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Analytická fáze procesu participace v lokalitě Plzeňská a Vrchlického, jako podklad pro vypracování urbanisticko-architektonické studie - 1. a 2. etapa"
12 348 16. 03. 2016 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - stanovení výše nájemného u lékařů a komerčních nájemců
12 349 16. 03. 2016 Nám. Kinských 741/6, Praha 5 - podání výpovědi smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 25. 7. 2013, ve znění pozdějších dodatků
12 350 16. 03. 2016 Program 11. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 dne 14. dubna 2016
12 351 16. 03. 2016 Zpráva výběrové komise z výběrového řízení na funkci tajemníka Úřadu MČ P5 ze dne 15. 3. 2016
12 352 16. 03. 2016 Informace o stavebním řízení " Bytový areál Skalka"
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů