Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
45 1663 08. 12. 2015 Žádost TJ Sokol I. Smíchov o úhradu nákladů vynaložených na výměnu veřejného osvětlení v ulici Mrázovka (v areálu parku Mrázovka)
45 1664 08. 12. 2015 Přihláška MČ Praha 5 do Asociace měst pro cyklisty
45 1665 08. 12. 2015 Vyúčtování finančních příspěvků poskytnutých Odborem školství, kultury a sportu v roce 2014 pobočkám Městské knihovny v Praze na území MČ Praha 5 a škole pro sluchově postižené v Holečkově 4, Praha 5
45 1666 08. 12. 2015 Žádost Českého svazu žen o bezplatnou výpůjčku zasedací místnosti č. 603 v budově ÚMČ ul. Štefánikova 13,15, včetně dodání ozvučení a služeb technika za účelem setkávání se členek Obvodních organizací ČSŽ v roce 2016
45 1667 08. 12. 2015 Žádost společnosti GERIA, spol. s r. o. o bezplatnou výpůjčku zasedací místnosti Úřadu MČ Praha 5 za účelem konání schůzek sester a jejich pravidelného školení v roce 2016
45 1668 08. 12. 2015 Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2015 Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 7/919
45 1669 08. 12. 2015 Provoz školních družin v době vánočních prázdnin ve školním roce 2015/2016
45 1670 08. 12. 2015 Schválení daru - hrobového příslušenství hrobu č. 359 na hřbitově v obci Postupice, okr. Benešov
45 1671 08. 12. 2015 Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 4898, k. ú. Smíchov (v ulici Na Cihlářce) ve vlastnictví hl. m. Prahy
45 1672 08. 12. 2015 Žádost o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 1560/1 o výměře cca 5349 m2 a části pozemku parc. č. 1560/76 o výměře cca 4040 m2, k. ú. Košíře ve vlastnictví hl. m. Prahy
45 1673 08. 12. 2015 Žádost o stanovisko ke směně pozemků
45 1674 08. 12. 2015 Dodatek č. 2 Smlouvy o výpůjčce mezi MČ P5 a ZŠ P5 - Košíře, Nepomucká 1/139, příspěvková organizace - č. smlouvy 7/0/OMA/2014 ve znění Dodatku č. 1
45 1675 08. 12. 2015 Informace o výsledku inspekce poskytovaní sociálních služeb - Pečovatelská služba Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o.
45 1676 08. 12. 2015 Poskytnutí finančních prostředků na pořízení učebních pomůcek pro děti a žáky základních a mateřských škol, příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 5
45 1677 08. 12. 2015 Návrh na revokaci části usnesení RMČ č. 40/1405/2015, bod I. 2. ze dne 23. 10. 2015
45 1678 08. 12. 2015 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu a žádost o rozšíření smlouvy o nájmu bytu
45 1679 08. 12. 2015 Návrh na poskytnutí slev z nájemného
45 1680 08. 12. 2015 Převod nájemního vztahu - postoupení smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání U Santošky 1093/17, Praha 5, na základě vyvěšeného záměru
45 1681 08. 12. 2015 Prodej a Správa Nemovitostí s. r. o. - žádost o umístění reklamních poutačů na poliklinice Barrandov, Krškova 807, Praha 5 a na oplocení dětského hřiště u Trnkova náměstí, Praha 5
45 1682 08. 12. 2015 Záměr pronájmu volných prostor sloužících podnikání Janáčkovo nábřeží 1211/11, k. ú. Smíchov
45 1683 08. 12. 2015 Fotografka Martina Root, dříve Venená - odvolání příkazní smlouvy
45 1684 08. 12. 2015 Žádost o prominutí příslušenství pohledávky nájemci NP do 100 tis. Kč
45 1685 08. 12. 2015 Odpis pohledávek nájemců NP do 100 tis. Kč
45 1686 08. 12. 2015 Správa pohledávek MŠ a ZŠ odbory ÚMČ Praha 5
45 1687 08. 12. 2015 Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč
45 1688 08. 12. 2015 Odpis pohledávek nájemců bytů do 100 tis. Kč
45 1689 08. 12. 2015 Žádost o prominutí pohledávky vč. příslušenství nájemci NP do 100 tis. Kč
45 1690 08. 12. 2015 Objednávka Odboru hospodářské správy Úřadu MČ Praha 5
45 1691 08. 12. 2015 Dodatek č. 3 k darovací smlouvě s Československou obchodní bankou, a. s.
45 1692 08. 12. 2015 Projekt Principy a dobrá praxe v řízení kvality základních škol spolufinancovaného z fondu Švýcarsko-české spolupráce - závěrečná konference
45 1693 08. 12. 2015 Informace o skutečném stavu obsazenosti mateřských škol, příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 5 k 30. 9. 2015
45 1694 08. 12. 2015 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 0084/0/ZOMI/15, uzavřené dne 8. 9. 2015 na realizaci veřejné zakázky s názvem ,,Ženské domovy, Radlická 2000/3, Praha 5 - Smíchov: celková oprava výtahů"
45 1695 08. 12. 2015 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0021/0/OMI/15 uzavřené s firmou ELEKTROSTAV Praha, s. r. o., na realizaci veřejné zakázky s názvem "Výměna podlahy v tělocvičně ZŠ a MŠ Tyršova, objekt U Tyršovy školy 430/1, Praha 5 - Jinonice".
45 1696 08. 12. 2015 Autorský dozor - MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami - zateplení fasád hospodářského pavilonu (HP) a pavilonu skladů (PS) + rekonstrukce a zateplení střechy PS
45 1697 08. 12. 2015 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 0027/0/OIN/14 uzavřené 4. 7. 2014 ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 na akci: "ZŠ Nepomucká, objekt Beníškové 1258/1, Praha 5 – Košíře, stavební úpravy a úpravy ZTI"
45 1698 08. 12. 2015 Objednávka na celkové zajištění akce "Předvánoční setkání zaměstnanců Úřadu MČ Praha 5 a zastupitelů"
45 1699 08. 12. 2015 Spolupráce Odboru sociální problematiky s Farní charitou Praha 5 na předávání vánočních dárků dětem ze sociálně slabých rodin
45 1700 08. 12. 2015 Zpráva o výkonu agendy jubileí a Zpráva o spolupráci Odboru sociální problematiky s praktickými lékaři
45 1701 08. 12. 2015 Ukončení nájmu garáže v objektu Na Konvářce, k. ú. Smíchov dohodou na základě žádosti nájemce
45 1702 08. 12. 2015 Uzavření Dodatku č. 1 k rámcové smlouvě k projektu "Praha 5 bezpečně on-line" na základě přidělené dotace v rámci grantového řízení MHMP 2015
45 1703 08. 12. 2015 Dodatek č. 1 ke smlouvě s Nadací rozvoje občanské společnosti na konání Pracovního setkání pro zástupce městské části Praha 5 a představitelů neziskových organizací z Prahy 5
45 1704 08. 12. 2015 Darovací smlouvy spojené se záštitami radního pro kulturu P. Hnyka
45 1705 08. 12. 2015 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 1. 11. do 15. 11. 2015
45 1706 08. 12. 2015 Přehled rozpočtových opatření
45 1707 08. 12. 2015 Plavání pro seniory za zvýhodněné vstupné v Aquaparku Barrandov v roce 2016
45 1708 08. 12. 2015 Ostraha rizikových míst v lokalitě sídliště Barrandov - záměr
45 1709 08. 12. 2015 Expertní posudek pro financování provozu sociálního podniku s ohledem na dotační problematiku
45 1710 08. 12. 2015 Finanční příspěvek Armádě spásy, z. s. na vydávání teplé stravy lidem bez přístřeší
45 1711 08. 12. 2015 Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 0017/0/OSP/15 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Rekonstrukce asfaltového parkového chodníku Husovy sady - Praha 5"
45 1712 08. 12. 2015 Projekty sanací na pozemcích parc. č. 1497, k. ú. Košíře a č. p. 386/5, k. ú. Motol - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
45 1713 08. 12. 2015 Rámcová smlouva - Dohoda o centralizovaném zadávání - pořízení MS Office prostřednictvím MVČR
45 1714 08. 12. 2015 Návrh na odškodnění majitele poškozeného vozu Škoda Superb
45 1715 08. 12. 2015 Výběr uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu realizované formou průzkumu trhu s názvem "Bezpečnostně preventivní akce k omezení projevů rizikového chování v období adventu 2015."
45 1716 08. 12. 2015 Rekonstrukce železničního mostu - požadavek na bezbariérové úrovňové spojení Smíchovského nádraží s Výtoní
45 1717 08. 12. 2015 Zajištění vánočních dárkových balíčků pro zaměstnance ÚMČ Praha 5
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů