Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
41 1468 10. 11. 2015 Jmenování vedoucího Odboru majetku a investic Úřadu MČ Praha 5
41 1469 10. 11. 2015 Zpráva o průběhu cesty do partnerského města Trogir, Chorvatsko, ve dnech 3. - 8. 9. 2015
41 1470 10. 11. 2015 Změny platových výměrů ředitelů/ředitelek základních škol, mateřských škol a Kulturního klubu Poštovka, příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 5
41 1471 10. 11. 2015 "Projekt modernizace Portheimky"
41 1472 10. 11. 2015 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., nám. 14. října 11, Praha 5
41 1473 10. 11. 2015 Změna složení řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb na MČ Praha 5
41 1474 10. 11. 2015 Zpráva z provedeného sociálního šetření ze dne 22. 10. 2015
41 1475 10. 11. 2015 Prodloužení smlouvy o podnájmu parkovacího stání na 1 parkovací stání v OC Nový Smíchov pro Hygienickou stanici hlavního města Prahy
41 1476 10. 11. 2015 Žádost o pronájem jiného obecního bytu výměnou za byt stávající
41 1477 10. 11. 2015 Návrh na pronájem 10 volných bytů
41 1478 10. 11. 2015 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
41 1479 10. 11. 2015 Žádost o prominutí příslušenství pohledávky nájemci NP do 100 tis. Kč
41 1480 10. 11. 2015 Odpis pohledávek nájemců NP do 100 tis. Kč
41 1481 10. 11. 2015 Odpis pohledávek nájemců NP nad 100 tis. Kč
41 1482 10. 11. 2015 Žádost o uzavření splátkové dohody a žádost o prominutí příslušenství nájemci NP
41 1483 10. 11. 2015 Odměna ředitelce příspěvkové organizace Kulturní klub Poštovka Praha 5, Zahradníčkova 1118/2
41 1484 10. 11. 2015 Žádost o změnu jména nájemce na smlouvě o nájmu bytu
41 1485 10. 11. 2015 Žádost o pronájem obecního bytu
41 1486 10. 11. 2015 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
41 1487 10. 11. 2015 Návrh na vyplacení odměn včetně odvodů zaměstnancům základních a mateřských škol za kvalitně odvedené pracovní výkony ve ztížených podmínkách v provozu škol
41 1488 10. 11. 2015 Odměny ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5
41 1489 10. 11. 2015 Poskytnutí investičního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760 ve výši 138,6 tis. Kč na úhradu informačního a zabezpečovacího systému na odl. prac. Pod Žvahovem
41 1490 10. 11. 2015 Záměr pronájmu volného prostoru sloužícího podnikání Vrázova 2243/7, k. ú. Smíchov
41 1491 10. 11. 2015 Záměr pronájmu volné garáže v objektu Na Konvářce, k. ú. Smíchov
41 1492 10. 11. 2015 Navýšení neinvestičního příspěvku 2015 příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760 v souvislosti s nárůstem počtu dětí a dovybavením nových prostor ZŠ
41 1493 10. 11. 2015 Návrh na poskytnutí finančních prostředků na vzdělávání pedagogů mateřských škol a základních škol, příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 5 v roce 2015
41 1494 10. 11. 2015 Program MŽP Likvidace škod po živelních pohromách - Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu Stabilizace skalního masivu (ulice Na Zlíchově)
41 1495 10. 11. 2015 Objednávka Odboru majetku a investic Úřadu MČ Praha 5 - zdaňovaná činnost
41 1496 10. 11. 2015 Pronájem volného nebytového prostoru v nemovitosti Holubova 2518/2, Praha 5 - Smíchov na základě oznámeného záměru
41 1497 10. 11. 2015 Změna smluvních podmínek - nebytový prostor v domě Štefánikova 249/30, Praha 5 - Smíchov
41 1498 10. 11. 2015 Žádost o uzavření Dohody o skončení nájmu bytu
41 1499 10. 11. 2015 Návrh na uzavření nové smlouvy o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou
41 1500 10. 11. 2015 Změna platového výměru ředitelky příspěvkové organizace Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5
41 1501 10. 11. 2015 Přehled objednávek dle zákona o veřejných zakázkách zadaných MUDr. Radkem Klímou, starostou, nebo Mgr. Lukášem Budínem, 1. zástupcem starosty, na základě usnesení ZMČ č. 3/9/2015 dne 19. 3. 2015
41 1502 10. 11. 2015 Uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmu garáží MČ Praha 5 v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
41 1503 10. 11. 2015 Návrh na poskytnutí finančních prostředků na akce pro děti a žáky pořádané základními a mateřskými školami, příspěvkovými organizacemi zřizovanými MČ Praha 5
41 1504 10. 11. 2015 Projekt Nákup kompostérů pro MČ Praha 5 - akceptace Rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
41 1505 10. 11. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov, U Santošky 1/1007 – havarijní oprava plotové zdi"
41 1506 10. 11. 2015 Holubova č. o. 2, č. p. 2518 - změna prohlášení vlastníka o rozdělení vlastnictví nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám
41 1507 10. 11. 2015 Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2015
41 1508 10. 11. 2015 Přehled rozpočtových opatření
41 1509 10. 11. 2015 Projekt - Praha 5 bezpečně online 2016: komunitní prevence kybernetické kriminality
41 1510 10. 11. 2015 Žadost o schválení projektu Sebeobrana jako prevence kriminality občanů Prahy 5
41 1511 10. 11. 2015 Plán prevence kriminality městské části Praha 5
41 1512 10. 11. 2015 Projekt Místního akčního plánu Praha 5 - projektový záměr
41 1513 10. 11. 2015 Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2015 - Mateřská škola "Slunéčko", Praha 5 - Košíře, Beníškové 988
41 1514 10. 11. 2015 Informace o zpracování podkladů za správní obvod Praha 5 pro Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy za školní rok 2014/2015
41 1515 10. 11. 2015 Výstavní plán Galerie Portheimka na r. 2016.
41 1516 10. 11. 2015 Žádost o souhlas se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k tíži pozemku parc. č. 1020/173, k. ú. Hlubočepy ve svěřené správě MČ Praha 5 v rámci akce s názvem "Přípojka 1kV, Praha 5, Hlubočepy, Lamačova u RS 4670, nová SS 102, ER"
41 1517 10. 11. 2015 Postup při udělování čestných občanství městské části Praha 5 v roce 2015
41 1518 10. 11. 2015 Jmenování hodnotící komise na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem "Provádění komplexních úklidových služeb včetně dodání hygienického materiálu v prostorách administrativních budov městské části Praha 5"
41 1519 10. 11. 2015 Záštita MUDr. R. Klímy, starosty a Bc. T. Konrádové, radní, nad akcí "Movember 2015 – charitativní večírek" pořádanou organizací "Loono, z. s." v centru Radlická - kulturní sportovna dne 28. listopadu 2015 a poskytnutí finančního příspěvku
41 1520 10. 11. 2015 Poskytnutí finančního příspěvku organizaci "EKONET, o. s." na vydání úvodního čísla periodika "Předvánoční Barrandoviny"
41 1521 10. 11. 2015 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0005/1/OIN/15 uzavřené dne 21. 5. 2015 v rámci JŘBU na realizaci veřejné zakázky s názvem "Pod Žvahovem 463, Praha 5 - Hlubočepy - úpravy pro umístění třídy vč. odstranění závad plynoucích z výzvy stavebního úřadu"
41 1522 10. 11. 2015 Předvánoční setkání zaměstnanců Úřadu MČ Praha 5 a zastupitelů
41 1523 10. 11. 2015 Odborné a profesní školení strážníků městské policie
41 1524 10. 11. 2015 Poskytnutí finančního příspěvku Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy na vybavení pro stanici HS 7, Jinonická 1226, Praha 5 v celkové výši 130. 000 Kč
41 1525 10. 11. 2015 Vyjádření zájmu MČ Praha 5 o zapojení do spolku Otevřená města, z. s.
41 1526 10. 11. 2015 Pronájem nebytového prostoru v nemovitosti Nádražní 761/52, Praha 5 - Smíchov
41 1527 10. 11. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami – zateplení fasád hospodářského pavilonu (HP) a pavilonu skladů (PS) + rekonstrukce a zateplení střechy PS"
41 1528 10. 11. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "II. etapa rekonstrukce sportoviště u ulice Bochovská na pozemku parc. č. 764/227, k. ú. Jinonice, obec Praha"
41 1529 10. 11. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Instalace žaluzií objektu ZŠ a MŠ Tyršova, objekt U Tyršovy školy 430/1, Praha 5 - Jinonice"
41 1530 10. 11. 2015 Služební cesta do partnerského města Budapešť (Újbuda) - Maďarsko ve dnech 10. - 12. 11. 2015
41 1531 10. 11. 2015 Služební cesta do města Panyu - Čína od 17. - 24. 11. 2015
41 1532 10. 11. 2015 Zřízení redakční rady městské části Praha 5
41 1533 10. 11. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na zakázku malého rozsahu s názvem: "Zavedení sociálního bydlení v podmínkách MČ Praha 5"
41 1534 10. 11. 2015 Schválení žádostí o příspěvek na proplacení školního stravování
41 1535 10. 11. 2015 Návrh na uzavření smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem "Vypracování územní studie oblasti sídliště Barrandov"
41 1536 10. 11. 2015 Podání námitky MČ Praha 5 do spojeného řízení o změně územního rozhodnutí a stavebního řízení pro stavbu nazvanou "Bytový areál Skalka"
41 1537 10. 11. 2015 Rozšíření kapacity ZŠ Tyršova - projektový záměr
41 1538 10. 11. 2015 Seminář " Zákon o státní památkové péči"
41 1539 10. 11. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na zakázku malého rozsahu s názvem: "Správa objektu Ženské domovy, Radlická 2000/3 a Ostrovského 11/16, Praha 5"
41 1540 10. 11. 2015 Změny v komisích Rady MČ Praha 5
41 1541 10. 11. 2015 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 1. 10. do 15. 10. 2015
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů