Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
14 378 31. 03. 2015 Finanční dar ve výši 5.000 Kč rodičům prvního narozeného dítěte v Praze 5 v roce 2015, s trvalým pobytem na území MČ Praha 5
14 379 31. 03. 2015 Vyúčtování grantových darů pro podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu na rok 2014
14 380 31. 03. 2015 Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060
14 381 31. 03. 2015 Finanční příspěvek Městské knihovně v Praze na provoz dvou poboček na území MČ Praha 5 - Ostrovského 29/972 a Musílkova 62/335
14 382 31. 03. 2015 Jmenování členů bezpečnostního fóra městské části Praha 5
14 383 31. 03. 2015 Vyúčtování grantů v oblasti kultury za r. 2014
14 384 31. 03. 2015 Vyúčtování grantů v oblasti obnovy a zachování nemovitých kulturních památek za rok 2014
14 385 31. 03. 2015 Objednávka Odboru majetku a investic Úřadu MČ Praha 5
14 386 31. 03. 2015 Objednávka znaleckých posudků Odboru majetku a investic ÚMČ Praha 5
14 387 31. 03. 2015 Dodatek č. 6 ke smlouvě č. 19/0/ODŽ/2010 o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Žvahova - provoz linky PID č. 128
14 388 31. 03. 2015 Návrh na úhradu zhodnocení majetku MČ Praha 5 vybudováním venkovní terasy u půdní vestavby
14 389 31. 03. 2015 Objednávka Odboru majetku a investic Úřadu MČ Praha 5 - zdaňovaná činnost
14 390 31. 03. 2015 Žádost spol. OTAKAR, s. r. o., o prodloužení doby nájmu nebyt. prostor Vítězná 13/531, Praha 5 - uzavření Dodatku č. 4 k NS ze dne 10. 8. 2005, kterým se prodlužuje nájem na základě zveřejněného záměru dle usn. RMČ
14 391 31. 03. 2015 Dům dětí a mládeže Praha 5 - žádost o souhlas k umístění antény pro příjem internetu na budově Štefánikova 13-15, Praha 5
14 392 31. 03. 2015 Žádost společnosti Tesco Stores ČR a. s. o uzavření podnájemní smlouvy mezi společností Interactivity, s. r. o., (současným podnájemcem) a společností Byznys & Trade Solutions Point s. r. o., - nám. 14. října 83/15, Praha 5
14 393 31. 03. 2015 Žádost spol. RENECAR PRAHA, s. r. o. o snížení nájemného za pronájem prostor sloužících podnikání Staropramenná 9/547, Praha 5 - uzavření Dodatku č. 1 k NS, kterým se upravuje nájemné na základě zveřejněného záměru + žádost o slevu z nájemného
14 394 31. 03. 2015 Souhlas s užíváním prostoru sloužícího podnikání - změna právní formy nájemce v nemovitosti Lidická 251/34, Praha 5
14 395 31. 03. 2015 Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Preslova 2213/5, Praha 5
14 396 31. 03. 2015 Stanovisko k pronájmu pozemku parc. č. 1053, k. ú. Hlubočepy o výměře 1962 m2 ve vlastnictví hl. m. Prahy za účelem rekultivace pozemku a vytvoření komunitní zahrady
14 397 31. 03. 2015 Schválení statutů komisí Rady MČ Praha 5
14 398 31. 03. 2015 Projekt Revitalizace parku Santoška - podání žádosti o dotaci - Program zeleň do měst
14 399 31. 03. 2015 Projekt Principy a dobrá praxe v řízení kvality základních škol spolufinancovaný z fondu Švýcarsko-české spolupráce - objednávky
14 400 31. 03. 2015 Záštita MUDr. Radka Klímy, starosty MČ Praha 5 nad slavnostním vyhlášením vítězných snímků 1. kola filmového festivalu „AntiFETfest 2015 aneb jde to i jinak! “
14 401 31. 03. 2015 Schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva MČ P5, které se koná dne 16. 4. 2015 od 13 hodin
14 402 31. 03. 2015 Povolení výjimek z počtu dětí na třídu MŠ pro školní rok 2015/2016 v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 5
14 403 31. 03. 2015 Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Základní školy a mateřské školy Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760
14 404 31. 03. 2015 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o správě a údržbě internetové aplikace www.praha5.cz, www.praha5.net a intranetu intranet.praha5.cz číslo 34/0/OSS/07
14 405 31. 03. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Vypracování projektových dokumentací na stavební opravy ve školských objektech"
14 406 31. 03. 2015 Odměna ředitelce Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., nám. 14. října 11, Praha 5 - Smíchov
14 407 31. 03. 2015 Objednávka odboru sociální problematiky Úřadu MČ Praha 5
14 408 31. 03. 2015 Finanční příspěvek Armádě spásy, z. s. na vydávání teplé stravy lidem bez přístřeší
14 409 31. 03. 2015 Záštita MUDr. Radka Klímy, starosty a Mgr. Jana Smetany zástupce starosty nad akcí MDA RIDE, o. s. konané dne 20. 6. 2015 a poskytnutí finančního příspěvku
14 410 31. 03. 2015 Návrh na schválení harmonogramu prací dle SOD 0008/0/OSP/13 - údržba zeleně a úklidové práce na území městské části Praha 5 dle rámcové smlouvy se společností Centra, a. s.
14 411 31. 03. 2015 Revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 6/165/2015 ze dne 10. 2. 2015
14 412 31. 03. 2015 Organizační řád Úřadu městské části Praha 5
14 413 31. 03. 2015 Udělení záštit MUDr. Radka Klímy, starosty nad sportovními a společenskými akcemi
14 414 31. 03. 2015 Záštita MUDr. Radka Klímy, starosty MČ Praha 5 nad akcí "XII. Ročník turnaje v malé kopané mezi družstvy základních škol na území Prahy 5“ pořádanou Městskou policií hl. m. Prahy, Obvodním ředitelstvím Praha 5 a poskytnutí finančního příspěvku
14 415 31. 03. 2015 Jmenování nových vedoucích zaměstnanců Úřadu MČ Praha 5
14 416 31. 03. 2015 Zrušení usnesení RMČ Praha 5 č. 13/368/2015 ze dne 24. 3. 2015, Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci č. 0007/0/OŠKS/2015
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů