Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
49 1867 06. 11. 2014 Odpis pohledávek nájemci NP do 100 tis. Kč
49 1868 06. 11. 2014 Odpis pohledávek nájemcům bytů do 100 tis. Kč
49 1869 06. 11. 2014 Prodej bytové jednotky domu č. p. 967 Musílkova 2, k. ú. Košíře
49 1870 06. 11. 2014 Prodej bytové jednotky domu č. p. 590, Stroupežnického 22, k.ú. Smíchov
49 1871 06. 11. 2014 Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
49 1872 06. 11. 2014 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 782 Arbesovo nám. č. o. 13, k. ú. Smíchov
49 1873 06. 11. 2014 Navýšení neinvestičního příspěvku 2014 Fakultní základní škole a mateřské škole Barrandov II při PedF UK, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 7/919
49 1874 06. 11. 2014 Snížení energetické náročnosti MŠ Peškova - uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP
49 1875 06. 11. 2014 Snížení energetické náročnosti MŠ Kurandové - uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP
49 1876 06. 11. 2014 Projekt Revitalizace parku na Chaplinově nám. - smlouva o výpůjčce pozemků
49 1877 06. 11. 2014 Projekt Rekonstrukce historického parku Sady na Skalce - smlouva o financování
49 1878 06. 11. 2014 Odstoupení od nájemní smlouvy na parkovací stání č. 7 ve vnitrobloku domů K Vodojemu, Praha 5 na pozemku parc. č. 1408/8, k. ú. Smíchov
49 1879 06. 11. 2014 Záměr pronájmu garáže postavené na pozemku parc. č. 606/2, k. ú. Košíře, ul. Fabiánova, Praha 5
49 1880 06. 11. 2014 Podání žaloby na vyklizení prostor sloužících podnikání proti společnosti Nutrigeno s. r. o a společnosti ERB, spol. s r. o. - Krškova 807, Praha 5
49 1881 06. 11. 2014 Žádost o udělení souhlasu s umístěním sídla nově vznikající společnosti MUDr. Jiřina Kotková s. r. o. na adrese Praha 5 - Hlubočepy, Krškova 807/21,
49 1882 06. 11. 2014 Žádost o udělení souhlasu s umístěním sídla nově vznikající společnosti PhDr. Marie Valoušková s. r. o. na adrese Praha 5 - Hlubočepy, Krškova 807/21
49 1883 06. 11. 2014 Návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě na nebytové prostory - podílový dům Grafická 30/2337, Praha 5
49 1884 06. 11. 2014 Prodloužení doby trvání Smlouvy o nájmu nebytových prostor v nemovitosti Štefánikova 278/40, Praha 5
49 1885 06. 11. 2014 Žádost o souhlas s uzavřením podnájemních smluv pro všechny dceřiné společnosti ve Finanční skupině České spořitelny, a. s., nájemce části budovy Štefánikova 247/17, Praha 5
49 1886 06. 11. 2014 Žádost Tanečního centra Praha - konzervatoře, o. p. s., nájemce části areálu Pod Žvahovem 463, Praha 5, o souhlas s uzavřením podnájemních smluv
49 1887 06. 11. 2014 Návrh spolumajitelů domu na uzavření dvou dodatků ke smlouvám o nájmu bytů
49 1888 06. 11. 2014 Návrh na uzavření nájemní smlouvy
49 1889 06. 11. 2014 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
49 1890 06. 11. 2014 Objednávky Odboru vnitřní správy Úřadu MČ Praha 5
49 1891 06. 11. 2014 Objednávky Odboru majetku Úřadu MČ Praha 5
49 1892 06. 11. 2014 Objednávka Odboru servisních služeb Úřadu MČ Praha 5 - zdaňovaná činnost
49 1893 06. 11. 2014 Objednávky Odboru servisních služeb Úřadu MČ P5 - zdaňovaná činnost
49 1894 06. 11. 2014 Rozpočtové provizorium městské části Praha 5 na rok 2015 a Pravidla rozpočtového provizoria
49 1895 06. 11. 2014 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0032/0/OSP/14 mezi městskou částí Praha 5 a společností HSVO, s. r. o. o úpravě rozsahu a ceny zhotovení díla "Oprava schodiště v parku Santoška".
49 1896 06. 11. 2014 Objednávky Odboru správy veřejného prostranství Úřadu MČ Praha 5
49 1897 06. 11. 2014 Objednávka Odboru správy veřejného prostranství - dodání sáčků na PE
49 1898 06. 11. 2014 Pozemky parc. č. 64/2, 69/5, k. ú. Motol - Jan Zeman uzavření nové smlouvy o nájmu pozemku
49 1899 06. 11. 2014 Úhrada nákladů na technické zhodnocení objektu Pod Radnicí 152/3, Praha 5, provedených v 1. NP v souladu s Dodatkem č. 2 k NS ze dne 7. 9. 2012 - Pro rodinu o. p. s., IČ 284 14 756, nájemce objektu
49 1900 06. 11. 2014 Úhrada nákladů na technické zhodnocení části budovy Pod Žvahovem 463, Praha 5, spočívajících v opravě - rekonstrukci místností sociálního zařízení a WC ve východním křídle budovy - Taneční centrum Praha - konzervatoř o. p. s.
49 1901 06. 11. 2014 Zrušení výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: "Dětský ostrov – Praha 5, sportovně relaxační areál"
49 1902 06. 11. 2014 Výběr uchazeče výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem: "Dětský ostrov – Praha 5, sportovně relaxační areál - dodávka herních prvků"
49 1903 06. 11. 2014 Reakce na dopis společnosti EkoMotol CZ s. r. o. ve věci prodloužení termínu pro předání projektové dokumentace na odstranění havarijního stavu skládky Motol
49 1904 06. 11. 2014 Nezrealizování prodeje volných bytových jednotek z důvodu nenaplnění podmínek dle schváleného výběrového řízení obálkovou metodou
49 1905 06. 11. 2014 Žádost o rozšíření smlouvy o nájmu bytu
49 1906 06. 11. 2014 Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu
49 1907 06. 11. 2014 Žádosti o uzavření splátkové dohody a žádosti o prominutí poplatku z prodlení
49 1908 06. 11. 2014 Žádosti o prominutí poplatku z prodlení
49 1909 06. 11. 2014 Snížení energetické náročnosti ZŠ Tyršova - uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP
49 1910 06. 11. 2014 Revokace usnesení č. 12/270/2014 Rady MČ Praha 5, ze dne 25. 2. 2014
49 1911 06. 11. 2014 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0034/0/ZOMA/14, uzavřené dne 2. 10. 2014 s firmou KERT s. r. o. na realizaci veřejné zakázky s názvem ,,Poliklinika Kartouzská, pavilon A, B, D - dílčí úpravy objektů"
49 1912 06. 11. 2014 Objednávky Odboru sociální problematiky a prevence kriminality Úřadu MČ Praha 5
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů