Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
48 1801 30. 10. 2014 Oznámení o výši účelně vynaložených nákladů do úpravy prostoru sloužícího podnikání v domě Štefánikova 249/28, Praha 5
48 1802 30. 10. 2014 Záměr pronájmu volného prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Nádražní 1301/24, Praha 5
48 1803 30. 10. 2014 Dohoda o uskladnění květníků na pozemku parc. č. 1236/1, k. ú. Jinonice - mezi MČ P5 a Centrem bezpečnosti o. p. s.
48 1804 30. 10. 2014 Prodloužení Smlouvy o podnájmu parkovacího stání na 1 parkovací stání v OC Nový Smíchov pro Hygienickou stanici hlavního města Prahy
48 1805 30. 10. 2014 Žádost Pavla Hurta, nájemce NP umístěných v areálu Na Popelce 305, Praha 5 o prodloužení doby nájmu v souladu s ustanovením NS ze dne 9. 6. 2005, ve znění Dodatků č. 1. a 2.
48 1806 30. 10. 2014 Uzavření Dohody o provedení změny stavby se společností Česká spořitelna a. s., nájemcem prostor sloužících podnikání umístěných v budově Štefánikova 247/17, Praha 5, k. ú. Smíchov
48 1807 30. 10. 2014 Uzavření Dohody o provedení změny stavby - oprava pavilonu D, se společností Medifin, a. s., nájemcem části areálu polikliniky Kartouzská 204, Praha 5
48 1808 30. 10. 2014 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 792/1 a 1456, k. ú. Jinonice svěřená správa MČ Praha 5
48 1809 30. 10. 2014 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 90 a 206/5, k. ú. Smíchov svěřená správa MČ Praha 5
48 1810 30. 10. 2014 Dohoda o využití pozemků parc.č. 3110/22, 3110/23 a 4875/8, k.ú. Smíchov ve svěřené správě MČ P5 za účelem akce "Rezidence Sacre Coeur II - přeložka vodovodní přípojky z pozemků parc. č. 3109/1 a 3109/6 vše v k.ú. Smíchov, Holečkova a Kobrova ul. Praha 5"
48 1811 30. 10. 2014 Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 0006/0/OIN/14 uzavřené dne 21. 3. 2014 na realizaci akce Revitalizace pěších zón a parků na Barrandově
48 1812 30. 10. 2014 Záměr prodeje b. j. 452/10 v domě č. p. 452 Plzeňská 167, k. ú. Košíře
48 1813 30. 10. 2014 Návrh na uzavření nájemní smlouvy
48 1814 30. 10. 2014 Návrh na poskytnutí slevy ze základního nájemného
48 1815 30. 10. 2014 Návrh Dohody o skončení nájmu bytu
48 1816 30. 10. 2014 Žádost o uzavření nové nájemní smlouvy
48 1817 30. 10. 2014 Návrh odpovědi na petici občanů za revizi a odstranění následků projektu „Zklidnění dopravy na komunikacích západního Barrandova“
48 1818 30. 10. 2014 Žaloba o vyklizení bytu
48 1819 30. 10. 2014 Projekt "Aktualizace pasportu zeleně v Praze 5" - vypsání VŘ na dodavatele
48 1820 30. 10. 2014 Odpis pohledávek nájemcům bytů do 100 tis. Kč
48 1821 30. 10. 2014 Objednávky Odboru školství, kultury a sportu Úřadu MČ Praha 5 na pietní věnce a kytice
48 1822 30. 10. 2014 Posílení investičního fondu ZŠ a MŠ Barrandov převodem finančních prostředků z vlastního rezervního fondu školy a následné čerpání na výměnu objednávkového systému ve školní jídelně
48 1823 30. 10. 2014 Objednávka Odboru servisních služeb Úřadu MČ P5 - zdaňovaná činnost
48 1824 30. 10. 2014 Prodej bytových jednotek v domě č. p. 281 Štefánikova č. o. 4, k. ú. Smíchov
48 1825 30. 10. 2014 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 1. 10. do 15. 10. 2014
48 1826 30. 10. 2014 SVM MHMP žádá o stanovisko ke směně pozemků
48 1827 30. 10. 2014 Změny platových výměrů ředitelů/ředitelek základních škol, mateřských škol a Kulturního klubu Poštovka, příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 5
48 1828 30. 10. 2014 Změna platového výměru pro ředitelku mateřské školy, příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 5
48 1829 30. 10. 2014 Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě o správě objektu E. Peškové 17, Praha 5
48 1830 30. 10. 2014 Objednávky Odboru majetku Úřadu MČ Praha 5
48 1831 30. 10. 2014 Revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 47/1795/2014 ze dne 21. 10. 2014 - Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., nám. 14. října 11, Praha 5
48 1832 30. 10. 2014 Objednávky Odboru sociální problematiky a prevence kriminality Úřadu MČ Praha 5
48 1833 30. 10. 2014 Objednávka Odboru sociální problematiky a prevence kriminality Úřadu MČ Praha 5
48 1834 30. 10. 2014 Novostavba zastřešené zahrady s modlitebnou pro účel dodatečného stavebního povolení
48 1835 30. 10. 2014 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 0034/0/OIN/14 uzavřené dne 25. 07. 2014 s firmou PAMA spol. s r. o. na realizaci veřejné zakázky "ZŠ Podbělohorská 720/26, Praha 5 – Smíchov, zateplení půdy hlavní budovy a zateplení učebnového pavilonu"
48 1836 30. 10. 2014 Objednávky Odboru vnitřní správy Úřadu MČ Praha 5
48 1837 30. 10. 2014 Přehled rozpočtových opatření
48 1838 30. 10. 2014 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 0033/0/OIN/14 uzavřené dne 30. 07. 2014 s firmou SWIETELSKY stavební s. r. o. na realizaci veřejné zakázky "MŠ Podbělohorská 2185/1, Praha 5 – Košíře – odvlhčení objektu a provedení zateplovacího systému"
48 1839 30. 10. 2014 Směrnice č. 4/2014 Standardy kvality sociálně-právní ochrany Úřadu městské části Praha 5
48 1840 30. 10. 2014 Vyřízení stížnosti - odpověď Odboru školství, kultury a sportu na stížnost na postup učitelek Mateřské školy, Praha 5 - Smíchov, U Železničního mostu 2629
48 1841 30. 10. 2014 Jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek na podlimitní veřejnou zakázku s názvem "MŠ Nad Palatou, objekt. Pod Lipkami 3183/5, Praha 5 - Smíchov, rekonstrukce a rozšíření kuchyně a rekonstrukce střechy"
48 1842 30. 10. 2014 Objednávka Odboru vnitřní správy Úřady MČ Praha 5
48 1843 30. 10. 2014 Zásady pro poskytování příspěvků ze sociálního fondu v roce 2015
48 1844 30. 10. 2014 Objednávky Odboru investic Úřadu MČ Praha 5
48 1845 30. 10. 2014 Dodatek č. 2 na úpravu termínu smlouvy o dílo č. 0008/0/OIN/14 uzavřené dne 9. 4. 2014 na "Vypracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru pro akci Nádražní 42/82, Praha 5 - Smíchov odvlhčení nebytových prostor v 1. PP"
48 1846 30. 10. 2014 Dodatek č.2 na úpravu termínu smlouvy o dílo č. 0020/0/OIN/14 uzavřené dne 28. 5. 2014 na "Vypracování projektové dokumentace pro kompletní rekonstrukci dětského hřiště Vejražkova, na pozemku parc. č. 1856/1, k. ú. Košíře, obec Praha"
48 1847 30. 10. 2014 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0039/0/OIN/14 uzavřené dne 26. 8. 2014 s firmou DOLEŽAL a NOVÁK, a. s. na realizaci veřejné zakázky "Plzeňská 2076/174, Praha 5 – Smíchov, zateplení domu a rekonstrukce střechy"
48 1848 30. 10. 2014 Návrhy smluv a dodatků o dodávce vody a odvádění odpadních vod nám. Kinských a nám. 14. října
48 1849 30. 10. 2014 Č. p. 281 Štefánikova č. o. 4 - revokace usnesení RMČ č. 38/1380/2014 z 18. 8. 2014
48 1850 30. 10. 2014 Prodej volné bytové jednotky v domě č. p. 48 Nádražní č. o. 92, k. ú. Smíchov
48 1851 30. 10. 2014 Prodej volných bytových jednotek v domě č. p. 249 Štefánikova č. o. 28, k. ú. Smíchov
48 1852 30. 10. 2014 Prodej volné bytové jednotky v domě č. p. 1721 Ostrovského č. o. 12, k. ú. Smíchov
48 1853 30. 10. 2014 Prodej volné bytové jednotky v domě č. p. 1722 Ostrovského č. o. 14, k. ú. Smíchov
48 1854 30. 10. 2014 Prodej volné bytové jednotky v domě č. p. 2213 Preslova. č. o. 5, k. ú. Smíchov
48 1855 30. 10. 2014 Reakce na usnesení Rady hlavního města Prahy č. 2888 ze dne 21. 10. 2014 ve věci pozemku parc. č. 2998, jehož součástí je budova č. p. 269, k. ú. Smíchov, Zubatého 1, Praha 5
48 1856 30. 10. 2014 Objednávka Odboru sociální problematiky a prevence kriminality Úřadu MČ Praha 5
48 1857 30. 10. 2014 Revokace usnesení č. 47/1792/2014 ze dne 21. 10. 2014
48 1858 30. 10. 2014 Objednávky Odboru správy veřejného prostranství Úřadu MČ Praha 5
48 1859 30. 10. 2014 Pronájem částí pozemků parc. č. 1020/118, 1020/117, 1020/114 a 1020/119, k. ú. Hlubočepy SVJ Renoirova 622
48 1860 30. 10. 2014 Pronájem nebytového prostoru - garáže v objektu řadových garáží ul. Na Konvářce, Praha 5 a to na základě zveřejněného oznámení záměru
48 1861 30. 10. 2014 Žádost NATO-PRAHA, spol. s r. o., nájemce NP umístěných v areálu Na Popelce 305, Praha 5 o prodloužení doby nájmu v souladu s ustanovením NS ze dne 1. 3. 2000, ve znění Dodatků č. 1. a 3. a NS ze dne 7. 4. 2005, ve znění Dodatků č. 1. - 2.
48 1862 30. 10. 2014 Pronájem pozemku parc. č. 5043/5, k. ú. Smíchov společnosti České přístavy, a. s., s úhradou bezdůvodného obohacení 3 roky zpětně
48 1863 30. 10. 2014 Zrušení částí usnesení RMČ č. 15/592/2013 a č. 21/810/2013 a nabytí platnosti usnesení č. 30/948/2009 týkající se výstavby bytové jednotky v podkroví domu Vítězná 531/13, k. ú. Malá Strana
48 1864 30. 10. 2014 Pronájem prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Štefánikova 3/61, Praha 5 - na základě zveřejněného záměru
48 1865 30. 10. 2014 Žádost nájemce NP Staropramenná 9/547, Praha 5 spol. RENECAR PRAHA, s. r. o. o snížení nájemného a o možnost podnájmu části dvora pro parkovací stání
48 1866 30. 10. 2014 Záměr snížení nájemného za pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 84, k. ú. Smíchov, Janáčkovo nábřeží 9, Praha 5, politické hnutí ANO 2011
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů