Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
47 1746 21. 10. 2014 Uplatnění práv městské části Praha 5 v řízení č. j. KRPA-372160-4/TČ-2014-001291
47 1747 21. 10. 2014 Uplatnění práv městské části Praha 5 jako poškozené v trestním řízení č. j. KRPA-356771-9/TČ-2014-001214 - odcizení soch z budovy mateřské školy Hlubočepská 90/40, Praha 5
47 1748 21. 10. 2014 U Malvazinky č. p. 150 - prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci
47 1749 21. 10. 2014 Návrh vyhlášky o aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků na území hl. m. Prahy pro rok 2015
47 1750 21. 10. 2014 Žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
47 1751 21. 10. 2014 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu a žádost o pronájem většího obecního bytu
47 1752 21. 10. 2014 Návrh spolumajitelů domu na uzavření dvou dodatků ke smlouvám o nájmu bytů
47 1753 21. 10. 2014 Nová žádost o prominutí nedodržení 60ti dnů pro přijetí nabídky na odkoupení b.j. domu č. p. 1301, Nádražní 24 a přiznání nároku na slevu z kupní ceny
47 1754 21. 10. 2014 Žádost společnosti Medifin, a. s., o schválení uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o smlouvě o podnájmu prostor sloužících podnikání se společností MEDIPLANT, s. r. o.
47 1755 21. 10. 2014 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 474 Janáčkovo nábř. 45, k. ú. Smíchov
47 1756 21. 10. 2014 Žádosti o slevu z nájmu bytu
47 1757 21. 10. 2014 Žádost o přechod nájmu bytu
47 1758 21. 10. 2014 Žádost o změnu jména nájemce na smlouvě o nájmu bytu
47 1759 21. 10. 2014 Žádost o vystavení nové smlouvy o nájmu bytu
47 1760 21. 10. 2014 Objednávky Odboru vnitřní správy Úřadu MČ Praha 5
47 1761 21. 10. 2014 Objednávka Odboru investic Úřadu MČ Praha 5
47 1762 21. 10. 2014 Přijetí finančního příspěvku MČ Praha 5 v částce 350.000 Kč od společnosti MAST INTERNATIONAL, spol. s r. o.
47 1763 21. 10. 2014 Přehled rozpočtových opatření
47 1764 21. 10. 2014 Přístavba bloku "D" hotelu Golf, k. ú. Motol
47 1765 21. 10. 2014 Waltrovka, Projekt Mechanica, DUR
47 1766 21. 10. 2014 Návrh na uzavření nájemních smluv
47 1767 21. 10. 2014 Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu
47 1768 21. 10. 2014 Odpis pohledávek nájemcům bytů do 100 tis. Kč I.
47 1769 21. 10. 2014 Odpis pohledávek nájemcům bytů do 100 tis. Kč II.
47 1770 21. 10. 2014 Objednávka Odboru obchodních aktivit ÚMČ Praha 5 - zabezpečení pozemků parc. č. 431, 432, 436 a 437, k. ú. Motol, v souladu s ukončením nájemní smlouvy se společností EkoMotol CZ, s. r. o.
47 1771 21. 10. 2014 Vypsání výběrového řízení na zpracovatele analýzy rizik pro projekt Odstranění starých ekologických zátěží na pozemku 386/5, k. ú. Motol
47 1772 21. 10. 2014 Vypsání výběrového řízení na zpracovatele analýzy rizik pro projekt Odstranění starých ekologických zátěží na pozemku 1497, k.ú. Košíře
47 1773 21. 10. 2014 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Oprava schodiště v parku Santoška
47 1774 21. 10. 2014 Výběr uchazeče výběr. řízení o veř. zakázku malého rozsahu s názvem: Vyprac. projekt. dokumentace vč. inženýr. činnosti a autor. dozoru pro Zdr. zařízení Kartouzská 204/6, Praha 5: opr. komunikací, chodníků, zpev. ploch v areálu; úpravy pavilon A, B, D, E
47 1775 21. 10. 2014 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1456, k. ú. Jinonice svěřená správa MČ Praha 5
47 1776 21. 10. 2014 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2396/1, k. ú. Smíchov svěřená správa MČ Praha 5
47 1777 21. 10. 2014 SVM MHMP žádá o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 177 o výměře 1409 m2, k.ú. Jinonice ve vlastnictví hl. m. Prahy
47 1778 21. 10. 2014 SVM MHMP žádá o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 43/1 o výměře 78 m2, k.ú. Jinonice ve vlastnictví hl. m. Prahy
47 1779 21. 10. 2014 SVM MHMP žádá o stanovisko k vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemků parc. č. 1233/2, parc. č. 1236/15 a parc. č. 1235 o celkové výměře 5798 m2 v k. ú. Jinonice ve vlastnictví hl. m. Prahy
47 1780 21. 10. 2014 Žádost o souhlas s krátkodobým užíváním pozemku pro prodej vánočních stromků
47 1781 21. 10. 2014 Přerušení provozu mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 ve dnech vánočních prázdnin školního roku 2014/2015
47 1782 21. 10. 2014 Usedlost Turbová - Praha 5, Košíře fáze 2: novostavba 2 činžovních vil, studie
47 1783 21. 10. 2014 Odvolání předsedy komise pro sociálně - právní ochranu dětí
47 1784 21. 10. 2014 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0036/0/OIN/14 uzavřené s firmou SWIETELSKY stavební, s. r. o. na realizaci veřejné zakázky s názvem "ZŠ a MŠ Tyršova, objekt U Tyršovy školy 430/1, Praha 5 - Jinonice, rekonstrukce tělocvičny"
47 1785 21. 10. 2014 Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o.
47 1786 21. 10. 2014 Udělení povolení parkovaní na vyhrazených parkovacích stání v areálu Pod Žvahovem 463, Praha 5 pro stávající nájemce - Danilo Česala - Restaurátorská huť Dantik, a TCP - konzervatoř, o. p. s.,
47 1787 21. 10. 2014 Záměr změny nájemní smlouvy v názvu organizace OSA Panda Praha na Kynologický spolek Panda, z. s. - parc. č. 386/1, k. ú. Motol
47 1788 21. 10. 2014 Žádost nájemce - obch. firmy OTAKAR, s. r. o. o prodloužení doby trvání nájmu prostor sloužících podnikání Vítězná 13/531, Praha 5
47 1789 21. 10. 2014 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Revitalizace pěších zón na Barrandově – průchod na Trnkovo náměstí
47 1790 21. 10. 2014 Objednávka Odboru kancelář tajemníka Úřadu MČ Praha 5 - oddělení veřejných zakázek
47 1791 21. 10. 2014 Objednávky Odboru správy veřejného prostranství Úřadu MČ Praha 5
47 1792 21. 10. 2014 Objednávky Odboru správy veřejného prostranství Úřadu MČ Praha 5 - dodržení projektové dokumentace projektu ,,Snížení imisí zátěže z dopravy ozeleněním ulic pomocí izolační zeleně na území MČ Praha 5“
47 1793 21. 10. 2014 Navýšení neinvestičního příspěvku Mateřské škole se speciálními třídami DUHA Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117 na asistenty pedagogů
47 1794 21. 10. 2014 Navýšení neinvestičního příspěvku 2014 Základní škole a mateřské škole Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760 v souvislosti s vybavením nově vzniklých prostor v rámci navýšení kapacity MŠ
47 1795 21. 10. 2014 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., nám. 14. října 11, Praha 5
47 1796 21. 10. 2014 Objednávka Odboru sociální problematiky a prevence kriminality Úřadu MČ Praha 5
47 1797 21. 10. 2014 Objednávka Odboru školství, kultury a sportu Úřadu MČ Praha 5
47 1798 21. 10. 2014 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 0022/0/OIN/14 uzavřené s firmou PSK Brno, s. r. o. na realizaci veřejné zakázky s názvem "ZZ Kartouzská, Kartouzská 204/6, Praha 5 - Smíchov, výměna oken v budově D a řešení bezbariérového vstupu"
47 1799 21. 10. 2014 Petice k záchraně usedlosti Cibulka v Praze 5 v Přírodním parku Košíře - Motol
47 1800 21. 10. 2014 Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě 6. ročníku Tyršovy základní školy a mateřské školy Praha 5 - Jinonice, U Tyršovy školy 1/430
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů