Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor územního rozvoje šipka doprava Zápisy VÚR ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

4. zasedání VÚR ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 21.02.2017  jako řádné
číslo usnesení 4/2/2017
 
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Plavební komora Praha - Staré Město, dokumentace o vlivu záměru na životní prostředí včetně doplňku dokumentace EIA

Zápisy VÚR ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

připomínky k záměru "Plavební komora Praha - Staré Město" viz. příloha


Příloha č. 1


Vyjádření Městské části Praha 5 k posudku o vlivech záměru "Plavební komora Praha - Staré Město" na životní prostředí a k dokumentaci vlivu na životní prostředí včetně doplňku


a/


MČ Praha 5 po prostudování předložených podkladů k nim má následující připomínky z hlediska ochrany životního prostředí:


 


MČ Praha 5 požaduje do "Podmínek pro fázi přípravy záměru, realizace (výstavby) záměru, provozu záměru, popřípadě podmínky pro fázi ukončení záměru za účelem prevence, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzace nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí" závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí doplnit následující body:


   1. dřeviny v blízkosti stavby budou důsledně ochráněny dle normy ČSN 83 90 61 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

  2. navrhované výsadby projednat předběžně s MČ Praha 5, Odborem správy veřejného prostranství a zeleně a Odborem ochrany životního prostředí.


Dále MČ Praha 5 upozorňuje na skutečnost, že v Doplňku Dokumentace EIA dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. záměru Plavební komora Praha ? Staré Město v příloze č. 9 Zásady organizace výstavby v části b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin je kácení dřevin řešeno pouze v části Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin větou "Případné odstranění uvedené vegetace bude prováděno v období vegetačního klidu", přičemž není jasné, o jakou ... vegetaci se jedná. Chráněné druhy živočichů nejsou v dokumentu řešeny vůbec s tím, že je zde uvedeno "V prostoru staveniště se nevyskytují žádné zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů".


 


b/


MČ Praha 5 po prostudování předložených podkladů k nim má následující připomínky z hlediska územního rozvoje a dopravy:


   1. MČ Praha 5 se domnívá, že z architektonicko-urbanistického hlediska je umístění druhé plavební komory plánováno ve velmi cenné a klidné části vodního toku Vltavy kolem ostrovů mezi Štítkovským a Staroměstským jezem, v nejkrásnější části řeky mezi Národním divadlem a Petřínem, s výhledy na Karlův most a Pražský hrad. Toto území je velmi aktivně využívané pro volnočasové využití (šlapadla, pramice) jak obyvatel MČ, tak i hlavního města a turistů. Jde o unikátní rekreační prostor na řece, který nesmí být poškozen a ani omezen. Předkládaný projekt plavební komory řeší pouze samotnou stavbu, ale nejsou z něj dostatečně patrné dopady na okolí. Říční rameno mezi Dětským a Střeleckým ostrovem by se ve zbylém prostoru vedle druhé komory velmi zúžilo, získalo by charakter kanálu. Lodě plující přes druhou komoru by využívaly střední hladinu mezi oběma jezy, na kterou doposud velké lodě nejezdí. Lodě by křižovaly volnou hladinu šikmo od Mánesa a pravděpodobně by se snažily zajíždět až pod Národní divadlo. V důsledku plánované stavby druhé plavební komory by tak došlo k absolutní likvidaci rekreačního charakteru řeky v této oblasti. Křížení lodní dopravy v blízkosti jižního cípu Střeleckého ostrova by znehodnotilo rekreační hladinu mezi Dětským ostrovem a Střeleckým ostrovem, tedy v části území Městské části Praha 5.


MČ Praha 5 upozorňuje na tento problém zničení rekreačního charakteru řeky, který zatím nebyl příliš diskutován, ale který je dle názoru naší městské části zcela zásadní i pro MČ Praha 1 a celé hlavní město.


   1. Záměr se zásadně dotýká nejhodnotnějšího území městské části, které patří k Pražské památkové rezervaci. Dané prostředí bude ovlivněno nejen vizuální podobou záměru, ale především jeho provozem. Z architektonicko-urbanistického hlediska i provoz lodí je součástí městského prostoru a musí tak být posuzován, přičemž MČ Praha 5 má za to, že umístění stavby druhé plavební komory v navrhovaném místě není v souladu s Koncepcí pražských břehů (IPR, 2014). Koncepce pražských břehů předpokládá umístění druhé plavební komory pouze pro malá rekreační plavidla, což je v rozporu s cílem využití plánované stavby. Z technického hlediska pak musí nároky směřovat ke snížení emisí, snížení hlučnosti, moderním motorům, hybridním motorům apod. Tento fakt však návrh stavby vůbec nezohledňuje. Lodní služby v oblasti plánované stavby je třeba regulovat a nikoli jim vytvářet další podmínky pro rozvoj. Je třeba vyvážit přínos z turismu se zachováním zdravého prostředí pro obyvatele Prahy. Zde MČ Praha 5 poukazuje na skutečnost, že původní záměr stavby druhé plavební komory byl odůvodněn její potřebou pouze pro malá rekreační plavidla a nikoli pro velké nákladní a dopravní lodě.


 


MČ Praha 5 se domnívá, že budoucnost osobní lodní dopravy v takto exponovaném místě na Vltavě nesmí být zaměřena na kvantitu, ale výhradně na kvalitu.


   1. MČ Praha 5 se domnívá, že s druhou plavební komorou by se ve skutečnosti provoz lodí výrazně zvýšil. Dětský ostrov, vyhrazený pro dětská hřiště, by se ocitl v sevření dvou plavebních komor, což by jej poškodilo, jak z hlediska kontaktu s řekou, tak z hlediska zhoršení kvality ovzduší.


   1. MČ Praha 5 se dále domnívá, že umístění stavby druhé plavební komory nebylo řádně odůvodněno, když zejména nebyla odůvodněna dostatečně její skutečná potřeba s ohledem na kapacitu obdobných dopravních staveb nejblíže umístěných severně (po proudu) a jižně (proti proudu) od plánované stavby.


 


S ohledem na shora uvedené MČ Praha 5 zásadně nesouhlasí s umístěním stavby druhé plavební komory dle předloženého návrhu.

			Hlasování: 10/0/0		


					
Vytisknout