3. zasedání VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 09.02.2017  jako řádné
číslo usnesení 3/2/2017
 
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Žádost o stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 4508/7 a 4508/1, k.ú. Smíchov, ve vlastnictví hl. m. Prahy

Odbor evidence, správy a využití majetku Magistrátu hl. m. Prahy žádá o stanovisko
Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Doporučuje
1.

souhlasit s prodejem pozemku parc č. 4508/7 - ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 33 m2, a části pozemku parc. č. 4508/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 34 m2 (o celkové výměře 986 m2) vše v k.ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy

			Usnesení bylo schváleno 8-0-0 hlasy

Účelem žádosti je scelení pozemků s pozemkem žadatele, na kterém stojí garáž ve vlastnictví žadatele.

K výše uvedenému prodeji pozemku poskytly stanoviska následující odbory ÚMČ P5: Odbor životního prostředí, Odbor dopravy, Odbor územního rozvoje.