3. zasedání VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 09.02.2017  jako řádné
číslo usnesení 3/4/2017
 
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Č.p. 782 Arbesovo náměstí č.o. 13 - prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu

Prodej jednotky vymezené podle zákona o vlastnictví bytů včetně podílu na společných částech domu č.p. 782, pozemku parc.č. 145 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemku parc.č. 146 (související pozemek), vše k.ú. Smíchov dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ Praha 5 č. usnesení 13/18/2016 oprávněnému nájemci bytu, který přijal nabídku MČ Praha 5 na odkoupení v souladu se schváleným záměrem prodeje
Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Doporučuje
1.

ZMČ schválit prodej bytové jednotky vymezené podle zákona o vlastnictví bytů včetně podílu na společných částech domu č.p. 782, a pozemku parc.č. 145 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemku parc.č. 146 (související plocha), vše k.ú. Smíchov, dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ Praha 5 č. usnesení 13/18/2016 oprávněnému nájemci bytu, který přijal nabídku MČ Praha 5 na odkoupení v souladu se schváleným záměrem prodeje takto:

jednotka č.:  ...
datum převzetí nabídky: 9.1.2017
datum akceptace nabídky: 18.1.2017
spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemcích o velikosti: 525/8652
plocha bytu dle PV: 52,5 m2
kupující:  ...
kupní cena dle znaleckého posudku: 2.048.000,- Kč
sleva při splnění podmínek dle Zásad... A, čl. II, odst. 2.1. b) a c), ve znění odst. 3.: 0,- Kč
sleva dle Zásad... A, čl. II, odst. 2.2. a 3.: 0,- Kč
sleva dle Zásad... A, čl. II, odst. 2.3. a 3.: 0,- Kč

			Usnesení nebylo přijato 5-3-0 hlasy

Realizaci záměru prodeje bytu vč. příslušenství oprávněnému nájemci za cenu dle znaleckého posudku č. 4587-187/16 z 30.9.2016, tzn. 2.048.000,- Kč v souladu s platnými zásadami pro prodej bytů, schválenými ZMČ Praha 5 schválila Rada MČ Praha 5 usnesením 38/1417/2016 dne 12.10.2016.


Pan P. Chramosta má výhrady ke znaleckému posudku Ing. J. Beneše, který dle jeho názoru podhodnocuje cenu nemovitosti. K tomuto dokládá cenovou mapu Asociace realitních kanceláří ČR.