8. zasedání VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 19.05.2015  jako řádné
číslo usnesení 8/2/2015
 
Předkladatel: Chramosta Pavel, člen zastupitelstva a předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5

Prodej zastavěného pozemku parc. č. 374/45 a části pozemku parc. č. 374/50 dle GP parc.č. 374/135 vše v k. ú. Motol

Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Doporučuje
1.

ZMČ schválit prodej pozemku parc. č. 374/45 o výměře 108 m2 a části pozemku parc. č. 374/50 dle GP parc. č. 374/135 o výměře 65 m2 v  k. ú. Motol, vlastníkovi stavby bez č. p. ... za cenu dle znaleckého posudku č. 860-8/14 tj. 400.000 Kč s podmínkou vybudování chodníku na části pozemku parc. č. 374/50 v k. ú. Motol dle požadavku odboru dopravy ÚMČ Praha 5

			Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy		


			odešel pan Smetana, dostavil se pan Šorm