8. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 28.06.2011  jako řádné
číslo usnesení 8/19/2011
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Lachnit Petr JUDr., zástupce starosty MČ P5

Finanční příspěvek Švandovu divadlu na Smíchově

Zastupitelstvu předkládám žádost Švandova divadla na Smíchově o finanční příspěvek ve výši 1.800 tisíc Kč na krytí nákladů r. 2011 spojených s účinkováním hostujících souborů, doprovodných uměleckých projektů a nákladů spojených s jejich propagací. Finanční krytí z rozpočtu podkap. 0604 kultura.
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. návrh darovací smlouvy mezi MČ Praha 5 a Švandovým divadlem na Smíchově na částku 1.800 tisíc Kč
2. poskytnutí neinvestičního fin. příspěvku ve výši 1.800 tisíc Kč Švandovu divadlu na Smíchově na r. 2011 na základě schválení rozpočtu MČ Praha 5 na r. 2011 Zastupitelstvem MČ P5 dne 24. 3. 2011, usn. č. 4/2/2011
3. fin. krytí ve výši 1.800 tisíc Kč z rozpočtu podkap. 0604 kultura, § 3319, pol. 5339 neinvestiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím (z výtěžku VHP) v rámci schváleného rozpočtu
II.
Ukládá
1. Lachnitovi Petru JUDr., zástupci starosty MČ P5
1.1. ve spolupráci s OŠK zajistit uzavření darovací smlouvy mezi MČ Praha 5 a Švandovým divadlem na Smíchově na částku 1.800 tisíc Kč na krytí nákladů r. 2011 spojených s účinkováním hostujících souborů, doprovodných uměleckých projektů a nákladů spojených s jejich propagací.
Termín plnění: 15.08.2011
1.2. ve spolupráci s OŠK a OEK zajistit proplacení fin. prostředků ve výši 1.800 tisíc Kč z rozpočtu podkap. 0604 kultura, § 3319, pol. 5339 neinvestiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím (z výtěžku VHP)
Termín plnění: 31.08.2011
1.3. ve spolupráci s OŠK zajistit předložení vyúčtování daru odboru školství a kultury dle darovací smlouvy
Termín plnění: 29.02.2012
			Usnesení bylo schváleno 38 hlasy		


			         8. zasedání ZMČ P5 dne 28. 6. 2011         
           předsedá: Klíma Radek MUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 28 - SCHVÁLENO           
             28.6.2011 14:33:50             
        20. Finanční příspěvek Švandovu divadlu        
______________________________________________________________________

 Atlasová Martina Mgr.          TOP 09   1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Bejšovec Jan Ing.            TOP 09   3  Pro     
 Bubníková Diana Mgr.           TOP 09   4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Frélich Martin Ing.           ODS    6  Pro     
 Havlinová Radka Mgr.           ODS    8  Pro     
 Havlíček Patrik Mgr.           TOP 09   7  Pro     
 Heissler Herbert Ing.          ODS    9  Pro     
 Herold Lukáš Bc.             ODS    10 Pro     
 Hlaváček Jan Bc.             Bezpart.  11 Pro     
 Homola Tomáš JUDr.            VV     12 Pro     
 Hradilková Terezie Mgr.         Bezpart.  13 Pro     
 John Radek                VV     14 Nepřítomen  
 Klíma Radek MUDr.            TOP 09   15 Pro     
 Knap Jaroslav              TOP 09   16 Pro     
 Kolovratová Marie            TOP 09   17 Pro     
 Kopáček Richard Ing.           TOP 09   18 Nepřítomen  
 Kratochvílová Naděžda          TOP 09   19 Nepřítomen  
 Kroha Pavel Bc.             TOP 09   20 Nepřítomen  
 Kukrle Marek               VV     21 Nepřítomen  
 Lachnit Petr JUDr.            ČSSD    22 Pro     
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    23 Pro     
 Marinov Angel MUDr.           ČSSD    24 Pro     
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     25 Pro     
 Mrázková Jana              ČSSD    26 Pro     
 Mrštík Miloslav Bc.           ČSSD    27 Pro     
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Nepřítomen  
 Nedvěd Jaroslav             ČSSD    29 Nepřítomen  
 Novotný Karel              TOP 09   30 Pro     
 Pavel Michal Ing.            VV     31 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    32 Pro     
 Sedlák Roman Bc.             TOP 09   33 Pro     
 Šáchová Petra ThMgr.           ČSSD    34 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    35 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    36 Pro     
 Šorm Vít Ing., Ph.D.           TOP 09   37 Pro     
 Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.      Bezpart.  38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Pro     
 Vejmelka Jiří Ing.            VV     41 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     42 Pro     
 Vitha Jiří Ing.             TOP 09   43 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    44 Pro     
 Zelený Miroslav Ing.           TOP 09   45 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 38 (84%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 0 (0%)
Nepřítomno: 7
Hlasování o usnesení