2. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 16.12.2010  jako řádné
číslo usnesení 2/16/2010
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Nedvěd Jaroslav, člen rady

Žádost nájemce, Vysoké školy finanční a správní , o.p.s., Vltavská 12/980, se sídlem Estonská 500, Praha 10, IČ 26138077 o úhradu nákladů na technické zhodnocení objektu

VŠFS, o.p.s. provedla rekonstrukci ve 3. patře objektu Vltavská 12/980, k.ú. Smíchov spojenou s technickým zhodnocením objektu a žádá o úhradu vynaložených nákladů ve výši 443.355,- Kč bez DPH formou zápočtu oproti nájemnému a to v délce až do celkového vyrovnání technického zhodnocení
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. uznání a úhradu částky ve výši 443.355,- Kč bez DPH dle znaleckého posudku č. 452-53-2010 vypracovaného Ing. Tomášem Hoskovcem, znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace odhady nemovitostí a pro obor stavebnictví, stavby obytné a stavby průmyslové, vynaložené na rekonstrukci objektu Vltavská 12/980, Praha 5, k.ú. Smíchov, pro Vysokou školu finanční a správní, o.p.s. formou zápočtu oproti nájemnému, a to v délce až do celkového vyrovnání technického zhodnocení
II.
Ukládá
1. Nedvědovi Jaroslavu, členu rady
1.1. zajistit ve spolupráci s OEK veškeré administrativní kroky k úhradě částky ve výši 443.355,- Kč bez DPH formou zápočtu oproti nájemnému a to v délce až do celkového vyrovnání technického zhodnocení pro Vysokou školu finanční a správní, o.p.s.
Termín plnění: 31.12.2010
			Usnesení bylo schváleno 39 hlasy		


			      2     . zasedání ZMČ P5 dne 16. 12. 2010       
           předsedá: Klíma Radek MUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 28 - SCHVÁLENO           
             16.12.2010 14:22:48             
      17. Žádost nájemce, Vysoké školy finanční a spr      
______________________________________________________________________

 Atlasová Martina Mgr.          TOP 09   1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Bejšovec Jan Ing.            TOP 09   3  Pro     
 Bubníková Diana Mgr.           TOP 09   4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Frélich Martin Ing.           ODS    6  Nepřítomen  
 Havlinová Radka Mgr.           ODS    8  Pro     
 Havlíček Patrik Mgr.           TOP 09       7  Pro     
 Heissler Herbert Ing.          ODS    9  Pro     
 Herold Lukáš Bc.             ODS    10 Pro     
 Hlaváček Jan Bc.             ODS    11 Pro     
 Homola Tomáš JUDr.            VV     12 Pro     
 Hradílková Terezie Mgr.         Bezpart.  13 Pro     
 John Radek                VV     14 Nepřítomen  
 Klíma Radek MUDr.            TOP 09   15 Pro     
 Knap Jaroslav              TOP 09   16 Pro     
 Kolovratová Marie            TOP 09   17 Pro     
 Kopáček Richard Ing.           TOP 09   18 Pro     
 Kratochvílová Naděžda          TOP 09   19 Pro     
 Kroha PavelBc.              TOP 09   20 Nepřítomen  
 Kukrle Marek               VV     21 Pro     
 Lachnit Petr JUDr.            ČSSD    22 Pro     
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    23 Zdržel se  
 Marinov Angel MUDr.           ČSSD    24 Pro     
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     25 Nepřítomen  
 Mrázková Jana              ČSSD    26 Pro     
 Mrštík Miloslav Bc.           ČSSD    27 Pro     
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro     
 Nedvěd Jaroslav             ČSSD    29 Pro     
 Novotný Karel              TOP 09   30 Pro     
 Pavel Michal Ing.            VV     31 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    32 Nehlasoval  
 Sedlák Roman Bc.             TOP 09   33 Pro     
 Šáchová Petra ThMgr.           ČSSD    34 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    35 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    36 Pro     
 Šorm Vít Ing., Ph.D.           TOP 09   37 Pro     
 Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.      Bezpart.  38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Pro     
 Vejmelka Jiří Ing.            VV     41 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     42 Pro     
 Vitha Jiří Ing.             TOP 09   43 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    44 Pro     
 Zelený Miroslav Ing.           TOP 09   45 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 39 (87%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 1 (2%) Nehlasoval: 1 (2%)
Nepřítomno: 4
Hlasování o usnesení