2. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 16.12.2010  jako řádné
číslo usnesení 2/4/2010
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Zelený Miroslav, Ing. člen rady

Rozpočtové provizorium městské části Praha 5 na rok 2011 a Zásady pro hospodaření MČ Praha 5 v období rozpočtového provizoria

Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. Rozpočtové provizorium na rok 2011 v objemu 85% z 1/12 schváleného rozpočtu a finančního plánu roku 2010 pro rok 2011, do doby schválení definitivního rozpočtu MČ Praha 5, na rok 2011 takto:
schválený rozpočet na rok 2010 v celkové výši 764.046,1 tis.Kč
maximální měsíční výdaje na rok 2011 v celkové výši 56.028,8 tis.Kč

schválený finanční plán zdaňované činnosti na rok 2010
celkové výnosy 656.129,0 tis.Kč
celkové náklady 444.524,2 tis.Kč
maximální měsíční náklady na rok 2011
v celkové výši 31.487,1 tis.Kč
2. výjimky ze Zásad pro hospodaření MČ Praha 5 v období rozpočtového provizoria na rok 2011 takto:
- dočasné financování dávek na výplatu sociální péče a pomoci v hmotné nouzi ve výši 1.500 tis.Kč/ měsíčně a dávek na výplatu příspěvku na péči podle Zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění, ve výši 8.000 tis.Kč/měsíčně z vlastních prostředků MČ, tj. z fondu rezerv a rozvoje, do doby přidělení neinvestičního transferu ze státního rozpočtu z MPSV
- mzdové výdaje (podkapitola 0920, 0520) jsou stanoveny v objemu 100% z 1/12 schváleného rozpočtu roku 2010 pro rok 2011, do doby schválení definitivního rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2011
3. Zásady pro hospodaření MČ Praha 5 v období rozpočtového provizoria na rok 2011
II.
Ukládá
1. Zelenému Miroslavu Ing., 1. zástupci starostovi MČ P5
1.1. předložit definitivní rozpočet městské části Praha 5 na rok 2011 ke schválení do Zastupitelstva městské části Praha 5
Termín plnění: 31.03.2011
			Usnesení bylo schváleno 33 hlasy		


			2     . zasedání ZMČ P5 dne 16. 12. 2010       
           předsedá: Klíma Radek MUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 13 - SCHVÁLENO           
             16.12.2010 13:30:54             
      4. Rozpočtové provizorium městské části Praha 5      
______________________________________________________________________

 Atlasová Martina Mgr.          TOP 09   1  Nehlasoval  
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Zdržel se  
 Bejšovec Jan Ing.            TOP 09   3  Pro     
 Bubníková Diana Mgr.           TOP 09   4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Frélich Martin Ing.           ODS    6  Nepřítomen  
 Havlinová Radka Mgr.           ODS    8  Pro     
 Havlíček Patrik Mgr.           TOP 09  7  Pro     
 Heissler Herbert Ing.          ODS    9  Zdržel se  
 Herold Lukáš Bc.             ODS    10 Zdržel se  
 Hlaváček Jan Bc.             ODS    11 Zdržel se  
 Homola Tomáš JUDr.            VV     12 Pro     
 Hradílková Terezie Mgr.         Bezpart.  13 Nehlasoval  
 John Radek                VV     14 Nepřítomen  
 Klíma Radek MUDr.            TOP 09   15 Pro     
 Knap Jaroslav              TOP 09   16 Pro     
 Kolovratová Marie            TOP 09   17 Pro     
 Kopáček Richard Ing.           TOP 09   18 Pro     
 Kratochvílová Naděžda          TOP 09   19 Pro     
 Kroha PavelBc.              TOP 09   20 Nepřítomen  
 Kukrle Marek               VV     21 Pro     
 Lachnit Petr JUDr.            ČSSD    22 Pro     
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    23 Pro     
 Marinov Angel MUDr.           ČSSD    24 Pro     
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     25 Nepřítomen  
 Mrázková Jana              ČSSD    26 Pro     
 Mrštík Miloslav Bc.           ČSSD    27 Pro     
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Zdržel se  
 Nedvěd Jaroslav             ČSSD    29 Pro     
 Novotný Karel              TOP 09   30 Pro     
 Pavel Michal Ing.            VV     31 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    32 Pro     
 Sedlák Roman Bc.             TOP 09   33 Pro     
 Šáchová Petra ThMgr.           ČSSD    34 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    35 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    36 Pro     
 Šorm Vít Ing., Ph.D.           TOP 09   37 Pro     
 Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.      Bezpart.  38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Nehlasoval  
 Vejmelka Jiří Ing.            VV     41 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     42 Pro     
 Vitha Jiří Ing.             TOP 09   43 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    44 Pro     
 Zelený Miroslav Ing.           TOP 09   45 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 33 (73%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 5 (11%) Nehlasoval: 3 (7%)
Nepřítomno: 4
Hlasování o usnesení