25. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 16.09.2010  jako řádné
číslo usnesení 25/16/2010
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Herold Lukáš, Bc., zástupce starosty

Prodej bytového domu č. p. 1149, Na Březince č.o. 7 se zastavěným pozemkem parc. č. 2154, k. ú. Smíchov

Prodej bytového domu č. p.1149, Na Březince č.o. 7, se zastavěným pozemkem parc. č. 2154, k. ú. Smíchov dle "Pravidel, kterými se určuje postup prodeje bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy - městské části Praha 5 jako celek oprávněným nájemcům bytů" a Statutu... Bytovému družstvu Březinka 7, IČ 247 09 514, založenému z oprávněných nájemců bytů
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. prodej bytového domu č. p. 1149 Na Březince č.o. 7 se zastavěným pozemkem parc. č. 2154, k.ú. Smíchov, dle "Pravidel, kterými se určuje postup prodeje bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy - městské části Praha 5 jako celek oprávněným nájemcům bytů" a Statutu... bez splátek takto:
datum první doručené nabídky: 23.3. 2010
datum odevzdání podkladů ze strany BD: 12. 8. 2010
kupující: Bytové družstvo Březinka 7, IČ 247 09 514, se sídlem
Na Březince 1149/7,Praha 5, Smíchov, PSČ 150 00
kupní cena: 19.500.000,- Kč
kupní cena se slevou 25% :14.625.000,-Kč -v případě podpisu kupní smlouvy do 28.10.2010
kupní cena se slevou 10%: 17.550.000,- Kč v případě podpisu kupní smlouvy do 28.12.2010
II.
Ukládá
1. Heroldovi Lukáši Bc, předsedovi Kontrolního výboru ZMČ P5
1.1. uzavřít kupní smlouvu na prodej domu č. p. 1149 Na Březince č. o. 7 s Bytovým družstvem Březinka 7
Termín plnění: 30.10.2010
			Usnesení bylo schváleno 29 hlasy		


			         25. zasedání ZMČ P5 dne 16. 9. 2010         
      předsedá: Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty       
           HLASOVÁNÍ č. 38 - SCHVÁLENO           
             16.9.2010 17:12:39             
      17. Prodej bytového domu č. p.1149, Na Březince      
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Češková Andrea JUDr.           ODS    3  Pro     
 Doležal Lukáš Bc.            Nestraník 4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Ebel Daniel PhDr.            ODS    6  Pro     
 Fořt Věnek                Nestraník 7  Pro     
 Fott Martin JUDr.            ODS    8  Nehlasoval  
 Gál Ondřej                Nestraník 9  Pro     
 Grušová Anna Mgr.            SZ     10 Zdržel se  
 Havlíček Patrik Mgr.           TOP 09   11 Nepřítomen  
 Heissler Herbert Ing.          ODS    12 Pro     
 Herold Lukáš Bc.             ODS    13 Pro     
 Budín Lukáš Mgr.             SZ     14 Zdržel se  
 Hlaváček Jan Mgr.            ODS    15 Pro     
 Hochheimerová Eva MA,FCCA        Nestraník 16 Zdržel se  
 Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty   ODS    17 Pro     
 Jančík Milan JUDr.,MBA          ODS    18 Pro     
 Kalhousová Eva              Nezávislá 19 Pro     
 Kohout Aleš               SNK ED   20 Pro     
 Kudrys Milan PHDr.            ČSSD    21 Pro     
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    22 Zdržel se  
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     23 Zdržel se  
 Matoušek Jan Ing.            ODS    24 Nepřítomen  
 Matoušková Jitka             Nezávislá 25 Pro     
 Metelec Jiří               ČSSD    26 Nehlasoval  
 Morávková Angela Ing.          Nezařazená 27 Nepřítomen  
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    29 Zdržel se  
 Reml Tomáš Ing. arch.          ODS    30 Pro     
 Rygl Zdeněk               VV     31 Pro     
 Skalický Jan Ing.            ODS    32 Pro     
 Smetana Jan Mgr.             ČSSD    33 Zdržel se  
 Šesták Michal              ČSSD    34 Nehlasoval  
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    35 Pro     
 Šupová Heda Mgr.             ODS    36 Pro     
 Tichý Miroslav Ing.           ODS    37 Pro     
 Tuček Michal               Nestraník 38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     44 Zdržel se  
 Vitha Jiří Ing.             TOP 09   42 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    43 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 29 (67%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 8 (19%) Nehlasoval: 3 (7%)
Nepřítomno: 3
Hlasování o usnesení