22. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 10.06.2010  jako řádné
číslo usnesení 22/20/2010
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D., zástupkyně starosty

Návrh na odpis nevymahatelné pohledávky ve výši 133 998,- Kč

Radě MČ Praha 5 se předkládá návrh na odpis nevymahatelné pohledávky
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. odpis nevymahatelné pohledávky od Arnoštky Fráňové ve výši
133 998 Kč (130 701 Kč náhrada účelně vynaložených nákladů výkonu rozhodnutí a 3 297 Kč doúčtování služeb v náhradním bytě)
II.
Ukládá
1. Roučkové Lucii, Mgr., Ph.D., zastupitelce MČ P5
1.1. ve spolupráci s OEK zajistit odpis nevymahatelné pohledávky ve výši 133 988 Kč
Termín plnění: 30.06.2010
			Usnesení bylo schváleno 29 hlasy		


			22. zasedání ZMČ P5 dne 10. 6. 2010         
          předsedá: Jančík Milan JUDr.,MBA          
           HLASOVÁNÍ č. 46 - SCHVÁLENO           
             10.6.2010 16:49:48             
       19.Návrh na odpis nevymahatelné pohledávky       
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Češková Andrea JUDr.           ODS    3  Pro     
 Doležal Lukáš Bc.            Nestraník 4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Ebel Daniel PhDr.            ODS    6  Nepřítomen  
 Fořt Věnek                ČSSD    7  Pro     
 Fott Martin JUDr.            ODS    8  Pro     
 Gál Ondřej                Nestraník 9  Nehlasoval  
 Grušová Anna Mgr.            SZ     10 Pro     
 Havlíček Patrik Mgr.           Nestraník 11 Nepřítomen  
 Heissler Herbert Ing.          ODS    12 Pro     
 Herold Lukáš Bc.             ODS    13 Pro     
 Budín Lukáš Mgr.             SZ     14 Nehlasoval  
 Hlaváček Jan Mgr.            ODS    15 Pro     
 Hochheimerová Eva MA,FCCA        Nestraník 16 Pro     
 Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty   ODS    17 Nepřítomen  
 Jančík Milan JUDr.,MBA          ODS    18 Pro     
 Kalhousová Eva              Nezávislá 19 Pro     
 Kohout Aleš               SNK ED   20 Pro     
 Kudrys Milan PHDr.            ČSSD    21 Pro     
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    22 Zdržel se  
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     23 Nepřítomen  
 Matoušek Jan Ing.            ODS    24 Pro     
 Matoušková Jitka             Nezávislá 25 Pro     
 Metelec Jiří               ČSSD    26 Zdržel se  
 Morávková Angela Ing.          Nezařazená 27 Nepřítomen  
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    29 Zdržel se  
 Reml Tomáš Ing. arch.          ODS    30 Nepřítomen  
 Rygl Zdeněk               VV     31 Zdržel se  
 Skalický Jan Ing.            ODS    32 Pro     
 Smetana Jan Mgr.             ČSSD    33 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    34 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    35 Pro     
 Šupová Heda Mgr.             ODS    36 Nepřítomen  
 Tichý Miroslav Ing.           ODS    37 Pro     
 Tuček Michal               SNK ED   38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     44 Pro     
 Vitha Jiří Ing.             TOP 09   42 Nepřítomen  
 Zapletal Vojtěch             ODS    43 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 29 (67%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 4 (9%) Nehlasoval: 2 (5%)
Nepřítomno: 8
Hlasování o usnesení