Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

22. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 10.06.2010  jako řádné
číslo usnesení 22/2/2010
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Jančík Milan, JUDr., MBA , starosta

Závěrečný účet MČ Praha 5 za rok 2009

Městská část, po skončení kalendářního roku, uzavřela výsledky hospodaření, provedla vyúčtování finančních vztahů. Příslušnými odbory, správními firmami a organizacemi zřízenými MČ byly předloženy podklady ke zpracování závěrečného účtu. Pro bližší seznámení s hospodařením městské části je, jako v předchozích letech, zpracován rozbor hospodaření.
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. výsledky hospodaření městské části za rok 2009, závěrečný účet a rozbor hospodaření.
2. výsledky hospodaření v hlavní činnosti za rok 2009:
příjmy celkem 819.426.732,89 Kč,
výdaje celkem 809.358.814,35 Kč,
přebytek hospodaření 10.067.918,54 Kč.
3. výsledky hospodaření zdaňované činnosti za rok 2009:
náklady celkem 249.246.589,89 Kč,
výnosy celkem 453.324.115,35 Kč,
zisk 204.077.525,46 Kč.
4. finanční vypořádání za rok 2009:
A/ povinné odvody do státního rozpočtu a rozpočtu hlavního města v celkové výši 1.376.601,00 Kč:
- odvod do státního rozpočtu ve výši 1.082.815,00 Kč,
- odvod do rozpočtu hlavního města Prahy ve výši 293.786,00 Kč.
B/ povinné doplatky od hlavního města Prahy ve výši 1.137.709,29 Kč.
C/ odvody do rozpočtu městské části od příspěvkových organizací a ostatních organizací celkem 3.454.581,55 Kč:
- odvody od příspěvkových organizací ve výši 3.099.088,83 Kč,
- odvody od ostatních organizací ve výši 335.492,72 Kč
D/ ostatní převody a odvody v celkové výši - 391.802,00 Kč.
5. převod 7.000.000 Kč z přebytku hospodaření v hlavní činnosti do fondu rezerv a rozvoje a ponechání přebytku hospodaření z hlavní činnosti po provedeném vyúčtování finančních vztahů na základním účtu městské části ke krytí rozpočtových výdajů r. 2010 ve výši 5.891.806,38
Kč.
6. výsledky hospodaření organizací zřízených městskou částí za rok 2009 a příděly do fondů uvedených v závěrečném účtu a dále:
A/ navýšení rozpočtu městské části na rok 2010 v příjmové části o finanční prostředky ve výši 1.742.000,00 Kč (nevyčerpané finanční prostředky z neinvestičního příspěvku roku 2009) po provedeném odvodu od příspěvkové organizace za rok 2009 do rozpočtu městské části. Navýšení výdajové stránky rozpočtu o 1.742.000,Kč - navýšení neinv. příspěvku CSOP na dofinancování výdajů na DSS Na Neklance 15 (zkrácení dotace ze státního rozpočtu pro rok 2010),
B/ snížení ztráty z minulých let příspěvkové organizace Zdravotnické zařízení Smíchov ve výši 1.365.846,84 Kč a ztráty z roku 2009 ve výši 2.754.096,22 Kč tedy celková ztráta celkem 4.119.943,60 Kč, odčerpání investičního fondu organizace ve výši 3.323.631,20 Kč.
7. celoroční hospodaření a Závěrečný účet městské části Praha 5 za rok 2009 včetně Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření, a to bez výhrad
			Usnesení bylo schváleno 24 hlasy		


			         22. zasedání ZMČ P5 dne 10. 6. 2010         
          předsedá: Jančík Milan JUDr.,MBA          
           HLASOVÁNÍ č. 26 - SCHVÁLENO           
             10.6.2010 15:18:19             
        2.Závěrečný účet MČ Praha 5 za rok 2009        
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Češková Andrea JUDr.           ODS    3  Pro     
 Doležal Lukáš Bc.            Nestraník 4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Ebel Daniel PhDr.            ODS    6  Nepřítomen  
 Fořt Věnek                ČSSD    7  Pro     
 Fott Martin JUDr.            ODS    8  Zdržel se  
 Gál Ondřej                Nestraník 9  Proti    
 Grušová Anna Mgr.            SZ     10 Zdržel se  
 Havlíček Patrik Mgr.           Nestraník 11 Nepřítomen  
 Heissler Herbert Ing.          ODS    12 Pro     
 Herold Lukáš Bc.             ODS    13 Pro     
 Budín Lukáš Mgr.             SZ     14 Zdržel se  
 Hlaváček Jan Mgr.            ODS    15 Pro     
 Hochheimerová Eva MA,FCCA        Nestraník 16 Proti    
 Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty   ODS    17 Nepřítomen  
 Jančík Milan JUDr.,MBA          ODS    18 Pro     
 Kalhousová Eva              Nezávislá 19 Pro     
 Kohout Aleš               SNK ED   20 Pro     
 Kudrys Milan PHDr.            ČSSD    21 Pro     
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    22 Proti    
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     23 Nepřítomen  
 Matoušek Jan Ing.            ODS    24 Pro     
 Matoušková Jitka             Nezávislá 25 Pro     
 Metelec Jiří               ČSSD    26 Proti    
 Morávková Angela Ing.          Nezařazená 27 Nepřítomen  
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    29 Proti    
 Reml Tomáš Ing. arch.          ODS    30 Nepřítomen  
 Rygl Zdeněk               VV     31 Proti    
 Skalický Jan Ing.            ODS    32 Pro     
 Smetana Jan Mgr.             ČSSD    33 Nehlasoval  
 Šesták Michal              ČSSD    34 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    35 Pro     
 Šupová Heda Mgr.             ODS    36 Nepřítomen  
 Tichý Miroslav Ing.           ODS    37 Pro     
 Tuček Michal               SNK ED   38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     44 Zdržel se  
 Vitha Jiří Ing.             TOP 09   42 Proti    
 Zapletal Vojtěch             ODS    43 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 24 (56%) Proti: 7 (16%) Zdrželo se: 4 (9%) Nehlasoval: 1 (2%)
Nepřítomno: 7
Hlasování o usnesení
		
Vytisknout