Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

16. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 23.04.2009  jako řádné
číslo usnesení 16/4/2009
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Jančík Milan, JUDr., MBA, starosta

Rozbor hospodaření a Závěrečný účet MČ Praha 5 za rok 2008

Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. výsledky hospodaření městské části Praha 5 za rok 2008 v hlavní činnosti:
příjmy celkem 853.738.971,96 Kč
výdaje celkem 855.680.929,73 Kč
schodek hospodaření 1.941.957,77 Kč
2. finanční vypořádání za rok 2008 uvedené v tabulce č.11 takto:
A/ povinné odvody do státního rozpočtu a rozpočtu hlavního města v celkové výši 5.241.410,44 Kč:
- odvod do státního rozpočtu ve výši 5.050.604,44 Kč
- odvod do rozpočtu hlavního města Prahy ve výši 190.806,00 Kč.
B/ povinné doplatky od hlavního města Prahy ve výši 1.594.092,51 Kč.
C/ odvody do rozpočtu městské části od příspěvkových organizací a ostatních organizací celkem 1.995.402,33 Kč
- odvody od příspěvkových organizací ve výši 1.812.491,83 Kč
- odvody od ostatních organizací ve výši 182.910,50 Kč
- ponechání nevyčerpaného neinvestičního příspěvku z r. 2008:
MŠ Nám.14.října ve výši 48.976,30 Kč, MŠ Beníškové ve výši 70.000,00 Kč, MŠ Kudrnova ve výši 100.000,00 Kč a KK Poštovka ve výši 50.000,00 Kč a převod do rezervního fondu organizací
- posílení rozpočtu na rok 2009, navýšením neinvestičního příspěvku u MŠ U Železničního mostu o 200.000,00 Kč a MŠ Peškova o 100.000,00 Kč, po provedených odvodech od příspěvkových organizací za rok 2008 do rozpočtu MČ
- ponechání přečerpaných částek v položce závazného ukazatele Opravy a udržování u ZŠ Grafická (64.077,20 Kč), Plzeňská (2.964,68 Kč), Radlická (115.365,20 Kč), U Tyršovy školy (5.206,45 Kč) a waldorfská (51.987,08 Kč), v rozpočtu škol (použití vlastních prostředků).
D/ ostatní převody a odvody v celkové výši 34.591,00 Kč.
3. krytí schodku hospodaření v celkové výši 3.559.282,37 Kč v hlavní činnosti, po provedeném vyúčtování finančních vztahů, z prostředků minulých let
4. výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí za rok 2008 a příděly do fondů uvedených v příloze č.1 tohoto usnesení
5. a/ odvod finančních prostředků ZŠ a MŠ U Santošky ve výši 46.694,55 Kč (neoprávněné použití účelově vázaných prostředků) za porušení rozpočtové kázně dle § 22 odst.2 a § 28 odst.4 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, do rozpočtu MČ Praha 5 z rezervního fondu příspěvkové organizace,
b/ prominutí povinnosti zaplatit penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků ve smyslu ustanovení § 22, odst.6, zákona č.250 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění
6. snížení ztráty z minulých let příspěvkové organizace Zdravotnické zařízení Smíchov ve výši 3.544.564,71 Kč a ztráty z roku 2008 ve výši 630.411,78 Kč tedy celková ztráta celkem 4.174.976,49 Kč, odčerpáním investičního fondu organizace ve výši 986.681,80 Kč a ponecháním výnosů z prodeje organizaci ve výši 30.721,85 Kč.
7. výsledky hospodaření zdaňované činnosti za rok 2008
náklady celkem 313.281.716,04 Kč
výnosy celkem 508.951.869,84 Kč
zisk 195.670.153,80 Kč
8. celoroční hospodaření a Závěrečný účet městské části Praha 5 za rok 2008 včetně Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření, a to bez výhrad
			Usnesení bylo schváleno 29 hlasy		


			         16. zasedání ZMČ P5 dne 23. 4. 2009         
          předsedá: Jančík Milan JUDr.,MBA          
           HLASOVÁNÍ č. 25 - SCHVÁLENO           
             23.4.2009 15:36:50             
        4 Rozbor hospodaření a Závěrečný účet        
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Češková Andrea JUDr.           ODS    3  Pro     
 Doležal Lukáš Bc.            ODS    4  Nepřítomen  
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Ebel Daniel PhDr.            ODS    6  Pro     
 Fořt Věnek                ČSSD    7  Pro     
 Fott Martin JUDr.            ODS    8  Proti    
 Gál Ondřej                nezařazený 9  Proti    
 Grušová Anna Mgr.            SZ     10 Zdržel se  
 Havlíček Patrik Mgr.           ODS    11 Proti    
 Heissler Herbert Ing.          ODS    12 Pro     
 Herold Lukáš               ODS    13 Pro     
 Budín Lukáš Mgr.             SZ     14 Proti    
 Hlaváček Jan Bc.             ODS    15 Pro     
 Hochheimerová Eva,MA,FCCA        Nezařazená 16 Proti    
 Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty   ODS    17 Pro     
 Jančík Milan JUDr.,MBA          ODS    18 Pro     
 Kalhousová Eva              Nezávislí 19 Pro     
 Kohout Aleš               SNK ED   20 Pro     
 Kudrys Milan PhDr.            ČSSD    21 Pro     
 Macek Milan RNDr.CSc.          KSČM    22 Proti    
 Martinec Jan RNDr.CSc.          SZ     23 Proti    
 Matoušek Jan Ing.            ODS    24 Pro     
 Matoušková Jitka             Nezávislí 25 Pro     
 Metelec Jiří               ČSSD    26 Nepřítomen  
 Morávková Angela Ing.          Nezařazená 27 Pro     
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    29 Proti    
 Reml Tomáš Ing. arch.          ODS    30 Pro     
 Rygl Zdeněk               SNK ED   31 Pro     
 Skalický Jan Ing.            ODS    32 Pro     
 Smetana Jan Bc.             ČSSD    33 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    34 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    35 Pro     
 Šupová Heda Mgr.             ODS    36 Proti    
 Tichý Miroslav Ing.           ODS    37 Pro     
 Tuček Michal               SNK ED   38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr., Ph.D.        ODS    40 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     41 Zdržel se  
 Vitha Jiří Ing.             ODS    42 Nepřítomen  
 Zapletal Vojtěch             ODS    43 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 29 (67%) Proti: 9 (21%) Zdrželo se: 2 (5%) Nehlasoval: 0 (0%)
Nepřítomno: 3
Hlasování o usnesení
		
Vytisknout