13. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 18.09.2008  jako řádné
číslo usnesení 13/10/2008
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Jančík Milan, JUDr., MBA, starosta

Úprava rozpočtu roku 2008 - vrácení 100% podílu na dani z příjmů právnických osob hl.m.Prahy za zdaňovací období roku 2007 formou neinvestiční dotace

Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. navýšení rozpočtu MČ Praha 5 o poskytnutou neinvestiční dotaci (převod 100% podílu MČ Praha 5 na celkové daňové povinnosti hl.m.Prahy za rok 2007) o celkovou částku 86.964,8 tis.Kč dle přílohy č.1 (návrh rozpočtového opatření č.8021)
II.
Ukládá
1. Jančíkovi MiIanu, JUDr., MBA, předsedovi Komise pro evropskou integraci
1.1. zabezpečit provedení rozpočtového opatření dle přílohy č.1
Termín plnění: 30.09.2008
			Usnesení bylo schváleno 33 hlasy		


			         13. zasedání ZMČ P5 dne 18. 9. 2008         
          předsedá: Jančík Milan JUDr.,MBA          
           HLASOVÁNÍ č. 38 - SCHVÁLENO           
             18.9.2008 18:25:02             
       9. Úprava rozpočtu roku 2008 - vrácení 100%       
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Češková Andrea JUDr.           ODS    3  Pro     
 Doležal Lukáš Bc.            ODS    4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Ebel Daniel PhDr.            ODS    6  Pro     
 Fořt Věnek                ČSSD    7  Nepřítomen  
 Fott Martin JUDr.            ODS    8  Pro     
 Gál Ondřej                ODS    9  Pro     
 Grušová Anna Mgr.            SZ     10 Zdržel se  
 Havlíček Patrik Mgr.           ODS    11 Pro     
 Heissler Herbert Ing.          ODS    12 Pro     
 Herold Lukáš               ODS    13 Pro     
 Budín Lukáš Mgr.             SZ     14 Nepřítomen  
 Hlaváček Jan Bc.             ODS    15 Pro     
 Hochheimerová Eva,MA,FCCA        Nezařazená 16 Nehlasoval  
 Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty   ODS    17 Pro     
 Jančík Milan JUDr.,MBA          ODS    18 Pro     
 Kalhousová Eva              Nezávislí 19 Pro     
 Kohout Aleš               SNK ED   20 Pro     
 Kudrys Milan PhDr.            ČSSD    21 Pro     
 Macek Milan RNDr.CSc.          KSČM    22 Pro     
 Martinec Jan RNDr.CSc.          SZ     23 Pro     
 Matoušek Jan Ing.            ODS    24 Pro     
 Matoušková Jitka             Nezávislí 25 Pro     
 Metelec Jiří               ČSSD    26 Nehlasoval  
 Morávková Angela Ing.          SNK ED   27 Nepřítomen  
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    29 Nehlasoval  
 Reml Tomáš Ing. arch.          ODS    30 Pro     
 Rygl Zdeněk               SNK ED   31 Pro     
 Skalický Jan Ing.            ODS    32 Nepřítomen  
 Smetana Jan Bc.             ČSSD    33 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    34 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    35 Pro     
 Šupová Heda Mgr.             ODS    36 Nepřítomen  
 Tichý Miroslav Ing.           ODS    37 Nehlasoval  
 Tuček Michal               SNK ED   38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr., Ph.D.        ODS    40 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     41 Pro     
 Vitha Jiří Ing.             ODS    42 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    43 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 33 (77%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 1 (2%) Nehlasoval: 4 (9%)
Nepřítomno: 5
Hlasování o usnesení