12. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 26.06.2008  jako řádné
číslo usnesení 12/5/2008
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Jančík Milan, JUDr., MBA, starosta

Rozpočtové opatření od 15. 5. 2008 do 28. 5. 2008

Zastupitelstvo hl.m.Prahy schválilo usnesením č. 16/3 ze dne 24.4.2008 uvolnění dotací z rezervy vytvořené z rozpočtu hl.m.Prahy na rok 2008 určené na krytí investičních potřeb, které pro MČ Praha 5 představuje částku ve výši 18.000 tis.Kč
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. rozpočtové opatření dle přílohy č. 1, kterým se zvyšuje rozpočet MČ Praha 5 o investiční transfer ve výši 18.000 tis.Kč na příjmové položce 4221 (investiční přijaté transfery od obcí) a na výdajové položce na kap. 0421 školství - investice na akci "ZŠ Weberova 1090/1 - rekonstrukce fasád pavilonů" ve výši 10.000 tis.Kč a na akci "ZŠ Kořenského 760/10 - rekonstrukce tělocvičen" ve výši 8.000 tis.Kč
II.
Ukládá
1. Jančíkovi MiIanu, JUDr., MBA, předsedovi Komise pro evropskou integraci
1.1. zabezpečit provedení rozpočtového opatření dle přílohy č. 1
Termín plnění: 30.06.2008
			Usnesení bylo schváleno 40 hlasy		


			         12. zasedání ZMČ P5 dne 26. 6. 2008         
          předsedá: Jančík Milan JUDr. MBA          
           HLASOVÁNÍ č. 30 - SCHVÁLENO           
             26.6.2008 14:20:49             
      5. Rozpočtové opatření od 15. 5. 2008 do 28. 5.      
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Češková Andrea JUDr.           ODS    3  Pro     
 Doležal Lukáš Bc.            ODS    4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Nepřítomen  
 Ebel Daniel PhDr.            ODS    6  Pro     
 Fořt Vaněk                ČSSD    7  Pro     
 Fott Martin Mgr.             ODS    8  Pro     
 Gál Ondřej                ODS    9  Pro     
 Grušová Anna Mgr.            SZ     10 Pro     
 Havlíček Patrik Mgr.           ODS    11 Pro     
 Heissler Herbert Ing.          ODS    12 Pro     
 Herold Lukáš               ODS    13 Pro     
 Hlaváček Jan Bc.             ODS    15 Pro     
 Hochheimerová Eva,MA,FCCA        nezařazená 16 Pro     
 Horák Petr Ing.             ODS    17 Pro     
 Jančík Milan JUDr. MBA          ODS    18 Pro     
 Kalhousová Eva              SZ     19 Pro     
 Kohout Aleš               SNK ED   20 Pro     
 Kudrys Milan PhDr.            ČSSD    21 Pro     
 Macek Milan RNDr.CSc.          KSČM    22 Pro     
 Martinec Jan RNDr.CSc.          SZ     23 Pro     
 Matoušek Jan Ing.            ODS    24 Pro     
 Matoušková Jitka             SZ     25 Pro     
 Metelec Jiří               ČSSD    26 Pro     
 Morávková Angela Ing.          SNK ED   27 Nehlasoval  
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    29 Pro     
 Reml Tomáš Ing. arch.          ODS    30 Pro     
 Rygl Zdeněk               SNK ED   31 Pro     
 Skalický Jan Ing.            ODS    32 Pro     
 Smetana Jan Bc.             ČSSD    33 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    34 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    35 Pro     
 Šupová Heda Mgr.             ODS    36 Pro     
 Tichý Miroslav Ing.           ODS    37 Pro     
 Tuček Michal               SNK ED   38 Nepřítomen  
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr., Ph.D.        ODS    40 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     41 Pro     
 Vitha Jiří Ing.             ODS    42 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    43 Pro     
 Bc. Budín L.               SZ     14 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 40 (93%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 1 (2%)
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení