10. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 21.02.2008  jako řádné
číslo usnesení 10/8/2008
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Jančík Milan, JUDr., MBA, starosta

Úprava rozpočtu roku 2008

Usnesením Rady HMP č. 25 ze dne 8. 1. 2008 bylo schváleno poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV ve výši 53.164 tis.Kč na výplatu příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 7 a následující a usnesením Rady HMP č. 26 ze dne 8.1.2008 bylo schváleno poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV ve výši 37.100 tis.Kč na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek v hmotné nouzi, která vyplývá z Rozhodnutí Č. j. 2007/81262-211 vydaného MPSV dne 2. 1. 2008
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. úpravu rozpočtu Městské části Praha 5 v kapitole 0500 navýšením o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 53.164 tis.Kč na výplatu příspěvku na péči a o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 37.100 tis.Kč na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi dle rozpisu v příloze č. 1, při současném navýšení třídy 4, položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
II.
Ukládá
1. Jančíkovi MiIanu, JUDr., MBA, předsedovi Komise pro evropskou integraci
1.1. zabezpečit provedení rozpočtového opatření dle přílohy č. 1 - Úprava rozpočtu roku 2008
Termín plnění: 29.02.2008
			Usnesení bylo schváleno 35 hlasy		


			         10. zasedání ZMČ P5 dne 21.2.2008          
          předsedá: Jančík Milan JUDr.,MBA          
           HLASOVÁNÍ č. 30 - SCHVÁLENO           
             21.2.2008 17:25:49             
           7. Úprava rozpočtu roku 2008           
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Češková Andrea JUDr.           ODS    3  Pro     
 Doležal Lukáš Bc.            ODS    4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Ebel Daniel PhDr.            ODS    6  Pro     
 Fořt Věnek                ČSSD    7  Nehlasoval  
 Fott Martin JUDr.            ODS    8  Pro     
 Gál Ondřej                ODS    9  Pro     
 Grušová Anna Mgr.            SZ     10 Pro     
 Havlíček Patrik Mgr.           ODS    11 Pro     
 Heissler Herbert Bc.           ODS    12 Pro     
 Herold Lukáš               ODS    13 Pro     
 Budín Lukáš Bc.             SZ     14 Pro     
 Hlaváček Jan               ODS    15 Pro     
 Hochheimerová Eva,MA,FCCA        Nezařazená 16 Nepřítomen  
 Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty   ODS    17 Pro     
 Jančík Milan JUDr.,MBA          ODS    18 Pro     
 Kalhousová Eva              Nezávislí 19 Pro     
 Kohout Aleš               SNK ED   20 Pro     
 Kudrys Milan PhDr.            ČSSD    21 Pro     
 Macek Milan RNDr.CSc.          KSČM    22 Nepřítomen  
 Martinec Jan RNDr.CSc.          SZ     23 Nepřítomen  
 Matoušek Jan Ing.            ODS    24 Pro     
 Matoušková Jitka             Nezávislí 25 Pro     
 Metelec Jiří               ČSSD    26 Pro     
 Morávková Angela Ing.          SNK ED   27 Pro     
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Nepřítomen  
 Peterková Růžena             KSČM    29 Pro     
 Reml Tomáš Ing. arch.          ODS    30 Nepřítomen  
 Rygl Zdeněk               SNK ED   31 Pro     
 Skalický Jan Ing.            ODS    32 Nepřítomen  
 Smetana Jan Bc.             ČSSD    33 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    34 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    35 Pro     
 Šupová Heda Mgr.             ODS    36 Pro     
 Tichý Miroslav Ing.           ODS    37 Pro     
 Tuček Michal               SNK ED   38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr., Ph.D.        ODS    40 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     41 Zdržel se  
 Vitha Jiří Ing.             ODS    42 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    43 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 35 (81%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 1 (2%) Nehlasoval: 1 (2%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení