10. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 21.02.2008  jako řádné
číslo usnesení 10/2/2008
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Jančík Milan, JUDr., MBA, starosta

Rozpočet Městské části Praha 5 na rok 2008 Rozpočtový výhled Městské části Praha 5 na roky 2009 - 2013

Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

že návrh rozpočtu Městské části Praha 5 na rok 2008 je předkládán vyrovnaný se započtením třídy 8 - financování na straně příjmů ve výši 9.071,2 tis.Kč

II.
Schvaluje
1.

návrh rozpočtu Městské části Praha 5 na rok 2008 v těchto objemech: příjmy ve výši 760.233,9 tis.Kč výdaje ve výši 769.305,1 tis.Kč rozpočtovaný schodek ve výši 9.071,2 tis.Kč financování (třída 8) ve výši 9.071,2 tis.Kč

2.

poskytnutí neinvestičních příspěvků třetím osobám dle Přílohy č. 1

3.

plán odpisů dlouhodobého majetku příspěvkových organizací MČ Praha 5 na rok 2008 dle tabulky č. 5

4.

plán zdaňované činnosti MČ Praha 5 na rok 2008 dle tabulky č. 6

5.

zrušení rozpočtového provizoria schváleného usnesením RMČ č. 40/1522/2007 ze dne 20.11.2007 a usnesením ZMČ č. 9/3/2007 ze dne 6. 12. 2007

6.

návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 5 do roku 2013 dle tabulek č. 7 a č. 8

III.
Zmocňuje
1.

Radu městské části Praha 5 provádět rozpočtová opatření dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů do výše 5. mil. Kč pro každé jednotlivé rozpočtové opatření

2.

provádět úpravy plánu odpisů dlouhodobého majetku příspěvkových organizací MČ Praha 5 na rok 2008

3.

provádět rozpočtová opatření dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, bez omezení výše prováděné úpravy, při poskytování účelových neinvestičních dotací (transferů) ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu hlavního města Prahy v souvislosti s navýšením rozpočtu MČ Praha 5 na vyplácení sociálních dávek, pol. 5410 a na zajištění výkonu agendy sociálně právní ochrany dětí

			Usnesení bylo schváleno 27 hlasy		


			         10. zasedání ZMČ P5 dne 21.2.2008          
          předsedá: Jančík Milan JUDr.,MBA          
           HLASOVÁNÍ č. 22 - SCHVÁLENO           
             21.2.2008 16:11:52             
       2. Rozpočet Městské části Praha 5 na rok 2008      
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Češková Andrea JUDr.           ODS    3  Pro     
 Doležal Lukáš Bc.            ODS    4  Zdržel se  
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Ebel Daniel PhDr.            ODS    6  Pro     
 Fořt Věnek                ČSSD    7  Pro     
 Fott Martin JUDr.            ODS    8  Pro     
 Gál Ondřej                ODS    9  Proti    
 Grušová Anna Mgr.            SZ     10 Zdržel se  
 Havlíček Patrik Mgr.           ODS    11 Zdržel se  
 Heissler Herbert Bc.           ODS    12 Pro     
 Herold Lukáš               ODS    13 Pro     
 Budín Lukáš Bc.             SZ     14 Proti    
 Hlaváček Jan               ODS    15 Pro     
 Hochheimerová Eva,MA,FCCA        Nezařazená 16 Nepřítomen  
 Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty   ODS    17 Pro     
 Jančík Milan JUDr.,MBA          ODS    18 Pro     
 Kalhousová Eva              Nezávislí 19 Pro     
 Kohout Aleš               SNK ED   20 Pro     
 Kudrys Milan PhDr.            ČSSD    21 Pro     
 Macek Milan RNDr.CSc.          KSČM    22 Nepřítomen  
 Martinec Jan RNDr.CSc.          SZ     23 Nepřítomen  
 Matoušek Jan Ing.            ODS    24 Pro     
 Matoušková Jitka             Nezávislí 25 Pro     
 Metelec Jiří               ČSSD    26 Proti    
 Morávková Angela Ing.          SNK ED   27 Pro     
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Nepřítomen  
 Peterková Růžena             KSČM    29 Proti    
 Reml Tomáš Ing. arch.          ODS    30 Nepřítomen  
 Rygl Zdeněk               SNK ED   31 Pro     
 Skalický Jan Ing.            ODS    32 Nepřítomen  
 Smetana Jan Bc.             ČSSD    33 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    34 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    35 Pro     
 Šupová Heda Mgr.             ODS    36 Proti    
 Tichý Miroslav Ing.           ODS    37 Pro     
 Tuček Michal               SNK ED   38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr., Ph.D.        ODS    40 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     41 Proti    
 Vitha Jiří Ing.             ODS    42 Proti    
 Zapletal Vojtěch             ODS    43 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 27 (63%) Proti: 7 (16%) Zdrželo se: 3 (7%) Nehlasoval: 0 (0%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení