Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

30. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 30.01.2014  jako řádné
číslo usnesení 30/7/2014
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Kukrle Marek, člen rady MČ P5

Záměr založit komunální akciovou společnost Komunální služby MČ Praha 5, a. s.

Přítomni zástupci: AK Brodec & Partners, Nexia AP, Centra a.s.
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

založení akciové společnosti s firmou Komunální služby MČ Praha 5, a. s. pro zajištění provádění následujících činností: správy majetku MČ Praha 5, úklidu, údržby a čištění chodníků a komunikací na území MČ Praha 5, údržby zeleně, zajišťování svozu odpadků a údržby odpadkových košů a ostatních činností souvisejících se správou veřejných prostranství na území MČ Praha 5

2.

převedení následujících činností: správy majetku MČ Praha 5, úklidu, údržby a čištění chodníků a komunikací na území MČ Praha 5, údržby zeleně, zajišťování svozu odpadků a údržby odpadkových košů a ostatních činností souvisejících se správou veřejných prostranství na území MČ Praha 5 na akciovou společnost Komunální služby MČ Praha 5, a. s., a to postupně ve vazbě na ukončování jednotlivých dodavatelských smluv tak, aby nejpozději k 1. 1. 2015 byla prostřednictvím společnosti Komunální služby MČ Praha 5, a. s. zajišťována veškerá převáděná činnost dle tohoto odstavce zabezpečovaná doposud externími dodavateli

3.

znění stanov akciové společnosti Komunální služby MČ Praha 5, a. s. dle přílohy č. 2 "Stanovy zakládané akciové společnosti" a úprav v bodech:


čl. 4 bod 1
čl. 5 bod 1 a bod 2
čl. 6 bod 1 a bod 2
čl. 17 bod 1

4.

výši základního kapitálu akciové společnosti Komunální služby MČ Praha 5, a. s., který byl stanoven na částku 5.000.000 Kč

5.

výši peněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti Komunální služby MČ Praha 5, a. s. v částce 5.000.000 Kč a financováním této částky z výsledku hospodaření minulých účetních období

6.

úpravu rozpočtu MČ na rok 2014 spočívající ve zvýšení objemu rozpočtu v příjmové části na položce 4131 (Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti) ve výši 5.000.000 Kč a ve výdajové části rozpočtu na podkapitole 0853, § 3699 (Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje), pol. 5213 (Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám) ve výši 5.000.000 Kč za účelem uvedeným v předchozím odstavci

7.

převod částky specifikované v předchozích dvou odstavcích na bankovní účet zřízený pro složení základního kapitálu akciové společnosti Komunální služby MČ Praha 5, a. s.

8.

zpracování „Implementačního plánu založení a zahájení činnosti komunální akciové společnosti Komunální služby MČ Praha 5, a. s. 100% vlastněné MČ Praha 5 zabezpečující správu nemovitého majetku a správu a údržbu veřejných ploch“ v termínu do 31. 5. 2014, který bude obsahovat zejména


a) Finální potřebnou výši základního kapitálu, která vyplyne z podrobně zpracovaných investičních potřeb a potřeb provozního financování;


b) Definici konkrétního technického a technologického vybavení včetně očekávaných nákladů na jejich pořízení v návaznosti na míru obsluhy a rozsah poskytovaných služeb a strategickou investici do provozních prostor;


c) Podrobnou organizační strukturu, roční plán personálních nákladů a identifikaci klíčových procesů Komunální služby MČ Praha 5, a. s.


d) Střednědobý podnikatelský plán nákladů a výnosů a nezbytně související organizační změny v činnosti úřadu MČ P5;


e) Kvantifikaci úspor proti současnému stavu správy nemovitého majetku a správy a údržby veřejných ploch a návratnost projektu

9.

postup, že podle výsledků Implementačního plánu (bod 8.) bude provedeno rozhodnutí Zastupitelstva MČ P5 o zvýšení (dofinancování) základního kapitálu Komunální služby MČ Praha 5, a. s. 

10.

ustanovení starosty MČ Praha 5 Ing. Miroslava Zeleného, jako správce vkladu akciové společnosti Komunální služby MČ Praha 5, a. s.

II.
Zmocňuje
1.

Radu MČ Praha 5 provádět úpravy struktury finančního plánu zdaňované činnosti při zachování celkového objemu nákladů a výnosů

III.
Pověřuje
1.

starostu MČ Praha 5 Ing. Miroslava Zeleného ke všem úkonům souvisejícím se založením a vznikem akciové společnosti Komunální služby MČ Praha 5, a. s.

IV.
Volí
1.

JUDr. Kratochvílovou do dozorčí rady Komunální služby MČ Praha 5, a. s.


Byla zvolena 23. hlasy

V.
Ukládá
1. Zelenému Miroslavu Ing., starostovi MČ P5
1.1. zajistit provedení rozpočtového opatření uvedeného v článku I odstavci 5 a zajistit převod finančních prostředků dle článku I odst. 6
Termín plnění: 28.02.2014
1.2. zajistit zadání a zpracování Implementačního plánu dle článku I odst. 8 do 31. 5. 2014
Termín plnění: 31.05.2014
1.3. zajistit zveřejnění rozhodnutí o zřízení akciové společnosti Komunální služby MČ Praha 5, a. s.. pro správu majetku MČ Praha 5 a zajistit veškeré potřebné úkony pro založení této akciové společnosti
Termín plnění: 28.02.2014
			Usnesení bylo schváleno 23 hlasy		


			        30. zasedání ZMČ P5 dne 30. ledna 2014        
          Předsedá: Zelený Miroslav Ing.          
           HLASOVÁNÍ č. 22 - SCHVÁLENO           
             30.1.2014 21:00:38             
      25.Záměr založit komunální akciovou společnost      
______________________________________________________________________

 Atlasová Martina Mgr.          TOP 09   1  Proti     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Proti     
 Bejšovec Jan Ing.            Bezpart.  3  Nepřítomen   
 Bubníková Diana Mgr.           UNP    4  Pro      
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Nepřítomen   
 Frélich Martin Ing.           ODS    6  Proti     
 Havlinová Radka Mgr.           Bezpart.  8  Pro      
 Havlíček Patrik Mgr.           UNP    7  Pro      
 Heissler Herbert Ing.          Bezpart.  9  Pro      
 Herold Lukáš Bc.             ODS    10 Proti     
 Hlaváček Jan Mgr.            UNP    11 Pro      
 Homola Tomáš JUDr.            Bezpart.  12 Pro      
 Holub Adam                ČSSD    24 Pro      
 Hradilková Terezie Mgr.         Bezpart.  13 Proti     
 John Radek                VV     14 Pro      
 Kazda Miroslav              Bezpart.  34 Zdržel se   
 Klíma Radek MUDr.            TOP 09   15 Pro      
 Knap Jaroslav              TOP 09   16 Nepřítomen   
 Kolovratová Marie            TOP 09   17 Proti     
 Kopáček Richard Ing.           UNP    18 Pro      
 Kratochvílová Naděžda          UNP    19 Pro      
 Kroha Pavel Bc.             TOP 09   20 Pro      
 Kukrle Marek               UNP    21 Pro      
 Lachnit Petr JUDr.            ČSSD    22 Pro      
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    23 Pro      
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     25 Proti     
 Mrázková Jana              Bezpart.  26 Nehlasoval   
 Mrštík Miloslav Bc.           UNP    27 Pro      
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Proti     
 Nedvěd Jaroslav             UNP    29 Pro      
 Novotný Karel              UNP    30 Pro      
 Pavel Michal               Bezpart.  31 Pro      
 Peterková Růžena             KSČM    32 Zdržel se   
 Sedlák Roman Bc.             TOP 09   33 Proti     
 Šesták Michal              UNP    35 Zdržel se   
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    36 Proti     
 Šorm Vít Ing. Ph. D.           TOP 09   37 Nehlasoval   
 Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.      Bezpart.  38 Pro      
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro      
 Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.         ODS    40 Proti     
 Vejmelka Jiří Ing.            VV     41 Proti     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     42 Proti     
 Vitha Jiří Ing.             UNP    43 Pro      
 Zapletal Vojtěch             ODS    44 Proti     
 Zelený Miroslav Ing.           UNP    45 Pro      
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 23 (51%) Proti: 14 (31%) Zdrželo se: 3 (7%) Nehlasovalo: 2 (4%)
Nepřítomno: 3
Hlasování o usnesení
		
Vytisknout