30. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 30.01.2014  jako řádné
číslo usnesení 30/3/2014
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Nedvěd Jaroslav

Uzavření Dodatků č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní pro etapu III. A., III. B., IV. A. a IV. B. mezi MČ Praha 5 a obchodní společností RS development s. r. o.

Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

že na základě usnesení RMČ Praha 5 č. 60/2148/2013 a 60/2149/2013 ze dne 19. 12. 2013 byl dne 20. 12. 2013  zveřejněn záměr č. 102/2013 MČ P5 uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvě o smlouvě budoucí kupní pro etapu III. B., Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní pro etapu IV. A. a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní pro etapu IV. B. mezi MČ Praha 5 a obchodní společností RS development s. r. o. a dne 15. 1. 2014 byl zveřejněn záměr č. 02/2014 uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvě o smlouvě budoucí kupní pro etapu III. A.

II.
Schvaluje
1.

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní pro etapu III. A. mezi MČ Praha 5 a obchodní společností RS development s. r. o., IČ 26775468, se sídlem: Praha 5, Smíchov, Štefánikova 18/25, PSČ 150 00, v souvislosti s realizací prodeje pozemků prostřednictvím vložené kupní smlouvy, a to pozemků parc. č. 1161/4 a parc. č. 1161/5, které vznikly oddělením na základě GP č. 1877-1043/2013 od pozemku parc. č. 1161/1,  parc. č. 1166 (a na něm stojící budovy bez čp/če), parc. č. 1167, parc. č. 1168, parc. č. 1160/2, který vznikl oddělením na základě GP č. 1877-1043/2013 od pozemku parc. č. 1160  (a na něm stojící budovy bez čp/če), a parc. č. 2020/2, vše k.ú. Košíře, v rámci realizace Urbanistické studie Praha – Nové Košíře, a to s podmínkou splnění následujících závazků budoucím kupujícím - obchodní společností RS development s.r.o., IČO: 26775468, se sídlem: Praha 5, Smíchov, Štefánikova 18/25, PSČ 150 00:


a)    bude-li kupní smlouvou na budoucího kupujícího převeden pozemek parc. č. 1166, v k. ú. Košíře, na kterém se nachází objekt kotelny dodávající teplo do sousedních budov, zavazuje se budoucí kupující, že pro odběratele tepla z výše uvedené kotelny vybuduje vlastním nákladem zdroje tepla, a to následovně:pro objekt ležící na pozemku parc. č. 1157, k. ú. Košíře, vybudování zdroje ÚT +TUV, pro objekt ležící na pozemku č. parc. 1160 vybudování zdroje ÚT


b)    bude-li kupní smlouvou na budoucího kupujícího převeden pozemek parc. č. 1161/4, v k. ú. Košíře (část pozemku odděleného GP č. 1887-1043/2013 od pozemku parc. č. parc. č. 1161/1), zavazuje se budoucí kupující zajistit právo průjezdu, včetně vjezdu nákladních automobilů zásobování, na pozemek par. č. 1161/1, v k. ú. Košíře (část pozemku odděleného GP č. 1887-1043/2013 od pozemku parc. č. 1161/1 v k. ú. Košíře, označený po rozdělení shodným parc. číslem), aby tak mohlo být zajištěno zásobování objektu ležícího na pozemku parc. č. 1157, k. ú. Košíře, přes tento převáděný pozemek parc. č. 1161/4

2.

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní pro etapu III. B. mezi MČ Praha 5 a obchodní společností RS development s. r. o., IČ 26775468, se sídlem: Praha 5, Smíchov, Štefánikova 18/25, PSČ 150 00, v souvislosti s realizací prodeje pozemků prostřednictvím vložené kupní smlouvy, a to pozemků parc. č. 1197, parc. č. 1198, parc. č. 1199 a parc. č. 2002/4, vše k. ú. Košíře, v rámci realizace Urbanistické studie Praha – Nové Košíře

3.

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní pro etapu IV. A. mezi MČ Praha 5 a obchodní společností RS development s. r. o., IČ 26775468, se sídlem: Praha 5, Smíchov, Štefánikova 18/25, PSČ 150 00, v souvislosti s realizací prodeje pozemků prostřednictvím vložené kupní smlouvy, a to pozemků parc. č. 1992/25, parc. č. 1992/26, parc. č. 1992/27 a parc. č. 1992/28, vše k. ú. Košíře, v rámci realizace Urbanistické studie Praha – Nové Košíře

4.

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní pro etapu IV. B. mezi MČ Praha 5 a obchodní společností RS development s. r. o., IČ 26775468, se sídlem: Praha 5, Smíchov, Štefánikova 18/25, PSČ 150 00, v souvislosti s realizací prodeje pozemků prostřednictvím vložené kupní smlouvy, a to pozemků parc. č. 1311 a parc. č. 1315, vše k. ú. Košíře, v rámci realizace Urbanistické studie Praha – Nové Košíře

III.
Ukládá
1. Nedvědovi Jaroslavu, zástupci starosty MČ P5
1.1. ve spolupráci s OOA a AK Erhartová, Vítek provést všechny administrativní kroky dle tohoto usnesení
Termín plnění: 31.03.2014
1.2. ve spolupráci s OOA a AK Erhartová, Vítek zapracovat do Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní pro etapu III.A podmínky uvedené v bodě II.1 tohoto usnesení
Termín plnění: 31.03.2014
			Usnesení bylo schváleno 24 hlasy		


			        30. zasedání ZMČ P5 dne 30. ledna 2014        
          Předsedá: Zelený Miroslav Ing.          
           HLASOVÁNÍ č. 8 - SCHVÁLENO           
             30.1.2014 14:43:18             
          22.Uzavření Dodatků č. 1RS D.           
______________________________________________________________________

 Atlasová Martina Mgr.          TOP 09   1  Zdržel se   
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Zdržel se   
 Bejšovec Jan Ing.            Bezpart.  3  Nepřítomen   
 Bubníková Diana Mgr.           UNP    4  Pro      
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Zdržel se   
 Frélich Martin Ing.           ODS    6  Nehlasoval   
 Havlinová Radka Mgr.           Bezpart.  8  Pro      
 Havlíček Patrik Mgr.           UNP    7  Pro      
 Heissler Herbert Ing.          Bezpart.  9  Pro      
 Herold Lukáš Bc.             ODS    10 Pro      
 Hlaváček Jan Mgr.            UNP    11 Pro      
 Homola Tomáš JUDr.            Bezpart.  12 Pro      
 Holub Adam                ČSSD    24 Pro      
 Hradilková Terezie Mgr.         Bezpart.  13 Proti     
 John Radek                VV     14 Pro      
 Kazda Miroslav              Bezpart.  34 Pro      
 Klíma Radek MUDr.            TOP 09   15 Zdržel se   
 Knap Jaroslav              TOP 09   16 Nepřítomen   
 Kolovratová Marie            TOP 09   17 Nehlasoval   
 Kopáček Richard Ing.           UNP    18 Pro      
 Kratochvílová Naděžda          UNP    19 Pro      
 Kroha Pavel Bc.             TOP 09   20 Zdržel se   
 Kukrle Marek               UNP    21 Pro      
 Lachnit Petr JUDr.            ČSSD    22 Pro      
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    23 Proti     
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     25 Proti     
 Mrázková Jana              Bezpart.  26 Nehlasoval   
 Mrštík Miloslav Bc.           UNP    27 Pro      
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Nehlasoval   
 Nedvěd Jaroslav             UNP    29 Pro      
 Novotný Karel              UNP    30 Pro      
 Pavel Michal               Bezpart.  31 Pro      
 Peterková Růžena             KSČM    32 Proti     
 Sedlák Roman Bc.             TOP 09   33 Zdržel se   
 Šesták Michal              UNP    35 Pro      
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    36 Pro      
 Šorm Vít Ing. Ph. D.           TOP 09   37 Zdržel se   
 Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.      Bezpart.  38 Pro      
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro      
 Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.         ODS    40 Zdržel se   
 Vejmelka Jiří Ing.            VV     41 Zdržel se   
 Velek Ondřej Ing.            SZ     42 Proti     
 Vitha Jiří Ing.             UNP    43 Pro      
 Zapletal Vojtěch             ODS    44 Zdržel se   
 Zelený Miroslav Ing.           UNP    45 Pro      
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 24 (53%) Proti: 5 (11%) Zdrželo se: 10 (22%) Nehlasovalo: 4 (9%)
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení