30. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 30.01.2014  jako řádné
číslo usnesení 30/2/2014
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Ing. Zelený Miroslav, starosta MČ P5

Rozpočet městské části Praha 5 na rok 2014 a rozpočtový výhled na roky 2015 - 2019

Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

návrh rozpočtu městské části Praha 5 na rok 2014 v těchto objemech:


příjmy ve výši  691.018,0 tis. Kč


výdaje ve výši  917.856,9 tis. Kč


plánovaný schodek ve výši 226.838,9 tis. Kč,


který je kryt třídou 8 (financování) ve výši 226.838,9 tis. Kč


realizaci jednotlivých akcí, investičních záměrů a oprav uvedených v důvodové zprávě 

2.

strukturu rozpočtu městské části Praha 5 v členění dle tabulek č. 1 - 30 v příloze důvodové zprávy

3.

rozpočet městské části Praha 5 na rok 2014 se započtením třídy 8 - financování na straně příjmů ve výši 226.838,9 tis. Kč je vyrovnaný dle tabulky č. 1 (příjmy) a č. 3 (výdaje)

4.

zapojení dalších finančních zdrojů na rok 2014 takto:


4.1. volné finanční prostředky soustředěné na základním běžném účtu městské části Praha 5 ve výši 23.180,2 tis. Kč zapojit do rozpočtu městské části Praha 5 roku 2014 na krytí plánovaných výdajů městské části, v důsledku dofinancování plánovaného objemu realizace investičních prostředků v roce 2014


2. finanční prostředky z Fondu rezerv a rozvoje městské části Praha 5 zapojit do rozpočtu na rok 2014 v celkové výši 122.417 tis. Kč na krytí plánovaných investičních projektů v roce 2014


V případě poskytnutí účelových investičních transferů z jiných rozpočtů budou finanční prostředky vráceny zpět do Fondu rezerv a rozvoje ve výši přiděleného transferu


3. nedočerpané finanční prostředky z r. 2013 na realizaci projektu e-Government OPP Praha Konkurence schopnost  v celkové výši 19.613,4 tis. Kč (dotace ve výši 14.725,5 tis. Kč, spoluúčast MČ 4.887,9 tis. Kč) zapojit do rozpočtu r. 2014


4. nedočerpané finanční prostředky z r. 2013 z 50 % odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení ve výši 3.670,5 tis. Kč, účelově určených na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti sportu zapojit do rozpočtu r. 2014


5. nevyčerpané prostředky  z r. 2013 ve výši 409,7 tis. Kč - Operační program Praha - Adaptabilita - ZŠ waldorfská, Praha 5, přijatý dar od Nadace ČEZ ve výši 156,1 tis. Kč, a poslední splátku návratné finanční výpomoci od MČ Lipence ve výši 300 tis. Kč zapojit do rozpočtu r. 2014


6. finanční prostředky (zůstatek peněžních prostředků na účtu Sociálního fondu) zapojit do rozpočtu ve výši 2.092,0 tis. Kč


7. nerozdělený výsledek hospodaření minulých let zapojit do rozpočtu ve výši 55.000 tis. Kč 

5.

závazný ukazatel pro hospodaření Informačního centra Praha 5, o. p. s. ve výši plánovaných finančních prostředků v částce 2.735 tis. Kč pro zajištění provozu Informačního centra v roce 2014

6.

A/ poskytování příspěvků na provoz příspěvkových organizací dle tabulky č. 14, 17 a 20 a stanovuje je jako závazný ukazatel pro hospodaření


B/  použití části příspěvku na provoz poskytovaného příspěvkovým organizacím na platy a související odvody, a to v maximální výši 20 % ročního příspěvku 

7.

plán odpisů dlouhodobého majetku příspěvkových organizací městské části Praha 5 na rok 2014 dle tabulky č. 5

8.

finanční plán zdaňované činnosti městské části Praha 5 na rok 2014 dle tabulky č. 6 a 7

9.

rozpočtový výhled městské části Praha 5 do roku 2019 dle tabulky č. 8

10.

 zmocnění Rady městské části Praha 5 na základě § 94, odst. 2, písm. a) zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, k provádění rozpočtových opatření do výše 5 mil. Kč pro každé jednotlivé rozpočtové opatření a k provádění úprav rozpočtu (zvýšení, snížení), při poskytování účelových transferů ze státního rozpočtu, z rozpočtu EU a z rozpočtu hlavního města Prahy, do výše příslušných rozhodnutí

11.

zmocnění Rady městské části Praha 5 k provádění úprav závazných ukazatelů pro hospodaření příspěvkových organizací městské části Praha 5 v roce 2014 a závazných ukazatelů pro hospodaření Informačního centra Praha 5, o. p. s.

12.

zmocnění Rady MČ Praha 5 k aktualizaci struktury rozpočtu a finančního plánu na rok 2014 a provádění rozpočtových opatření v souvislosti s organizačními změnami Úřadu MČ Praha 5

13.

zrušení rozpočtového provizoria na rok 2014, schváleného usnesením ZMČ Praha 5 ,č. 29/2/2013 ze dne 19.12.2013

			Usnesení bylo schváleno 24 hlasy		


			        30. zasedání ZMČ P5 dne 30. ledna 2014        
          Předsedá: Zelený Miroslav Ing.          
           HLASOVÁNÍ č. 5 - SCHVÁLENO           
             30.1.2014 14:04:36             
       2.Rozpočet městské části Praha 5 na rok 2014       
______________________________________________________________________

 Atlasová Martina Mgr.          TOP 09   1  Zdržel se   
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Proti     
 Bejšovec Jan Ing.            Bezpart.  3  Nepřítomen   
 Bubníková Diana Mgr.           UNP    4  Pro      
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro      
 Frélich Martin Ing.           ODS    6  Proti     
 Havlinová Radka Mgr.           Bezpart.  8  Pro      
 Havlíček Patrik Mgr.           UNP    7  Pro      
 Heissler Herbert Ing.          Bezpart.  9  Pro      
 Herold Lukáš Bc.             ODS    10 Proti     
 Hlaváček Jan Mgr.            UNP    11 Pro      
 Homola Tomáš JUDr.            Bezpart.  12 Pro      
 Holub Adam                ČSSD    24 Pro      
 Hradilková Terezie Mgr.         Bezpart.  13 Proti     
 John Radek                VV     14 Pro      
 Kazda Miroslav              Bezpart.  34 Pro      
 Klíma Radek MUDr.            TOP 09   15 Proti     
 Knap Jaroslav              TOP 09   16 Nepřítomen   
 Kolovratová Marie            TOP 09   17 Zdržel se   
 Kopáček Richard Ing.           UNP    18 Pro      
 Kratochvílová Naděžda          UNP    19 Pro      
 Kroha Pavel Bc.             TOP 09   20 Proti     
 Kukrle Marek               UNP    21 Pro      
 Lachnit Petr JUDr.            ČSSD    22 Pro      
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    23 Proti     
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     25 Proti     
 Mrázková Jana              Bezpart.  26 Pro      
 Mrštík Miloslav Bc.           UNP    27 Pro      
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Proti     
 Nedvěd Jaroslav             UNP    29 Pro      
 Novotný Karel              UNP    30 Pro      
 Pavel Michal               Bezpart.  31 Pro      
 Peterková Růžena             KSČM    32 Proti     
 Sedlák Roman Bc.             TOP 09   33 Nehlasoval   
 Šesták Michal              UNP    35 Pro      
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    36 Proti     
 Šorm Vít Ing. Ph. D.           TOP 09   37 Proti     
 Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.      Bezpart.  38 Pro      
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro      
 Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.         ODS    40 Proti     
 Vejmelka Jiří Ing.            VV     41 Proti     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     42 Zdržel se   
 Vitha Jiří Ing.             UNP    43 Pro      
 Zapletal Vojtěch             ODS    44 Zdržel se   
 Zelený Miroslav Ing.           UNP    45 Pro      
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 24 (53%) Proti: 14 (31%) Zdrželo se: 4 (9%) Nehlasovalo: 1 (2%)
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení