28. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 21.11.2013  jako řádné
číslo usnesení 28/7/2013
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Šesták Michal, člen rady MČ P5

Podpora organizované sportovní činnosti mládeže na rok 2013 - návrh na přidělení finančních příspěvků

Zastupitelstvu MČ Praha 5 je tímto materiálem předkládán na schválení návrh na přidělení finančních příspěvků na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 5 a dlouhodobě zajišťujících organizovanou sportovní výchovu mládeže
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

návrh na přidělení finančních příspěvků pro podporu organizované sportovní činnosti mládeže na rok 2013 dle Přílohy (tabulka)

2.

znění darovacích smluv mezi MČ Praha 5 s jednotlivými subjekty dle předložených návrhu

3.

rozpočtové opatření spočívající v převodu finančních prostředků v celkové výši 4 893,6 tis. z podkap. 0409, §3419, položka 5901 (rozpočtová rezerva) následovně:
- na podkap. 0440, § 3419, položka 5222 (neinvestiční transfery občanským sdružením) převést částku ve výši 1 328 000 Kč,
- na podkap. 0440, § 3419, položka 5229 (neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím) převést částku ve výši 112 600 Kč,
-na podkap. 0440, § 3419, položka 6322 (investiční transfery občanským sdružením) převést částku ve výši 3 453 000 Kč.

II.
Ukládá
1. Šestákovi Michalu, členu rady MČ P5
1.1. zveřejnit na webu MČ Prahy 5 přidělení příspěvků pro podporu organizované sportovní činnosti mládeže na rok 2013 dle bodu I.1.
Termín plnění: 22.11.2013
1.2. zajistit ve spolupráci s OŠKS a OEK uzavření smluv a proplacení finančních prostředků dle bodu I.2.
Termín plnění: 05.12.2013
2. Zelenému Miroslavu Ing., starostovi MČ P5
2.1. prostřednictvím OEK zabezpečit přesun fin. prostředků dle bodu I. 3.
Termín plnění: 25.11.2013
			Usnesení bylo schváleno 39 hlasy		


			         28. zasedání ZMČ P5 dne 21. 11. 2013         
          Předsedá: Zelený Miroslav Ing.          
           HLASOVÁNÍ č. 18 - SCHVÁLENO           
             21.11.2013 16:41:53             
       35.Návrh na přidělení finančních příspěvků       
______________________________________________________________________

 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Nepřítomen   
 Bejšovec Jan Ing.            Bezpart.  3  Nehlasoval   
 Bubníková Diana Mgr.           UNP    4  Pro      
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Nepřítomen   
 Atlasová Martina Mgr.          TOP 09   1  Pro      
 Frélich Martin Ing.           ODS    6  Pro      
 Havlinová Radka Mgr.           Bezpart.  8  Pro      
 Havlíček Patrik Mgr.           UNP    7  Pro      
 Heissler Herbert Ing.          Bezpart.  9  Pro      
 Herold Lukáš Bc.             ODS    10 Pro      
 Hlaváček Jan Mgr.            UNP    11 Pro      
 Homola Tomáš JUDr.            Bezpart.  12 Pro      
 Holub Adam                ČSSD    24 Pro      
 Hradilková Terezie Mgr.         Bezpart.  13 Nepřítomen   
 John Radek                VV     14 Pro      
 Klíma Radek MUDr.            TOP 09   15 Pro      
 Knap Jaroslav              TOP 09   16 Nehlasoval   
 Kolovratová Marie            TOP 09   17 Pro      
 Kopáček Richard Ing.           UNP    18 Pro      
 Kratochvílová Naděžda          UNP    19 Pro      
 Kroha Pavel Bc.             TOP 09   20 Nepřítomen   
 Kukrle Marek               UNP    21 Pro      
 Lachnit Petr JUDr.            ČSSD    22 Pro      
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    23 Pro      
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     25 Pro      
 Mrázková Jana              Bezpart.  26 Pro      
 Mrštík Miloslav Bc.           UNP    27 Pro      
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro      
 Nedvěd Jaroslav             UNP    29 Pro      
 Novotný Karel              UNP    30 Pro      
 Pavel Michal               Bezpart.  31 Pro      
 Peterková Růžena             KSČM    32 Pro      
 Sedlák Roman Bc.             TOP 09   33 Pro      
 Kazda Miroslav              Bezpart.  34 Pro      
 Šesták Michal              UNP    35 Pro      
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    36 Pro      
 Šorm Vít Ing. Ph. D.           TOP 09   37 Pro      
 Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.      Bezpart.  38 Pro      
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro      
 Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.         ODS    40 Pro      
 Vejmelka Jiří Ing.            VV     41 Pro      
 Velek Ondřej Ing.            SZ     42 Pro      
 Vitha Jiří Ing.             UNP    43 Pro      
 Zapletal Vojtěch             ODS    44 Pro      
 Zelený Miroslav Ing.           UNP    45 Pro      
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 39 (87%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 2 (4%)
Nepřítomno: 4
Hlasování o usnesení