Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

24. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 18.04.2013  jako řádné
číslo usnesení 24/4/2013
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Ing. Zelený Miroslav, starosta MČ P5

Návrh zadání územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitní plán)

Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

návrh zadání územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitní plán)

II.
Konstatuje
1.

v souvislosti se zveřejněním návrhu zadání Metropolitního územního plánu byla městské části Praha 5 poskytnuta sice zákonná, ale fakticky nepřiměřeně krátká lhůta pro vyjádření k tomuto návrhu. Určená 30 denní lhůta pro  vyjádření názoru městské části k předloženému návrhu nerespektuje faktické a právní možnosti městské části projednat tak závažný návrh ve všech jejích orgánech, včetně odborných komisí RMČ Praha 5, RMČ Praha 5 a konečně i v Zastupitelstvu MČ Praha 5

III.
Vyzývá
1.

orgány hl. m. Prahy, zejména pak pořizovatele Metropolitního plánu - Odbor územního plánu MHMP, jeho zpracovatele - Útvar rozvoje hlavního města Prahy a jeho "garanta" 1. náměstka primátora RNDr. Tomáše Hudečka, Ph. D., aby v souvislosti s procesem schvalování nového (Metropolitního) územního plánu hl.m. Prahy:


- v dalším procesu projednávání a schvalování návrhu či variant návrhu Metropolitního plánu byly stanoveny přiměřené, optimálně 90. denní lhůty pro vyjádření městských částí, resp. aby stanovené lhůty pro vyjádření odpovídaly faktickým možnostem orgánů samospráv městských částí na území hl.m. Prahy, příslušné návrhy projednat při respektování lhůt pro svolávání orgánů MČ dle zákona č. 131/2000Sb. a dle jednacích řádů těchto orgánů, a to včetně možnosti projednání zásadních návrhů s občany i v úrovni městské části


- Metropolitní plán a celý proces jeho schvalování garantovaly městské části Praha 5 soulad nejenom přípravy, ale i konečné podoby Metropolitního plánu hl.m. Prahy s platnými obecně závaznými právními předpisy, a to nejenom v souvislosti s používanou terminologií a v něm uváděnými pojmy


- současně s přípravou tzv. první úrovně Metropolitního plánu (dle čl. II. G návrhu zadání Metropolitního plánu) byla rozpracována a bezodkladně po schválení Metropolitního plánu byla schválena i tzv. druhá úroveň tohoto plánu


- pořizovatel OÚP MHMP a zpracovatel ÚRM byli odpovědní za následné zpracování Metropolitním plánem předvídaných regulačních plánů a územních studií pro konkrétní území a aby do jejich schválení (přijetí) bylo městské části garantováno minimálně zachování stávající regulace v zastavitelných územích, zejména pak rezidenčních a rekreačních lokalit městské části Praha 5

IV.
Ukládá
1. Zelenému Miroslavu Ing., starostovi MČ P5
1.1. předat stanovisko MČ Praha 5 k návrhu zadání Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitní plán) pořizovateli - MHMP OÚP a RNDr. Tomáši Hudečkovi, Ph.D., 1. náměstku primátora hl.m. Praha
Termín plnění: 30.04.2013
			Usnesení bylo schváleno 30 hlasy		


			24. zasedání ZMČ Praha5 dne 18.04.2013        
          předsedá: Zelený Miroslav Ing.          
           HLASOVÁNÍ č. 11 - SCHVÁLENO           
             18.4.2013 13:57:17             
          34.Návrh zadání územního plánu          
______________________________________________________________________

 Atlasová Martina Mgr.          TOP 09   1  Zdržel se  
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Nehlasoval  
 Bejšovec Jan Ing.            Bezpart.  3  Nepřítomen  
 Bubníková Diana Mgr.           UNP    4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Frélich Martin Ing.           ODS    6  Nehlasoval  
 Havlinová Radka Mgr.           Bezpart.  8  Pro     
 Havlíček Patrik Mgr.           UNP    7  Pro     
 Heissler Herbert Ing.          Bezpart.  9  Pro     
 Herold Lukáš Bc.             ODS    10 Nehlasoval  
 Hlaváček Jan Mgr.            UNP    11 Pro     
 Homola Tomáš JUDr.            Bezpart.  12 Pro     
 Hradilková Terezie Mgr.         Bezpart.  13 Nepřítomen  
 John Radek                VV     14 Pro     
 Klíma Radek MUDr.            TOP 09   15 Zdržel se  
 Knap Jaroslav              TOP 09   16 Nepřítomen  
 Kolovratová Marie            TOP 09   17 Zdržel se  
 Kopáček Richard Ing.           UNP    18 Pro     
 Kratochvílová Naděžda          UNP    19 Pro     
 Kroha Pavel Bc.             TOP 09   20 Nepřítomen  
 Kukrle Marek               UNP    21 Pro     
 Lachnit Petr JUDr.            ČSSD    22 Pro     
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    23 Pro     
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     25 Nepřítomen  
 Mrázková Jana              Bezpart.  26 Pro     
 Mrštík Miloslav Bc.           UNP    27 Pro     
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Nehlasoval  
 Nedvěd Jaroslav             UNP    29 Pro     
 Novotný Karel              UNP    30 Pro     
 Pavel Michal Ing.            Bezpart.  31 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    32 Pro     
 Sedlák Roman Bc.             TOP 09   33 Zdržel se  
 Kazda Miroslav              Bezpart.  34 Pro     
 Šesták Michal              UNP    35 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    36 Pro     
 Šorm Vít Ing., Ph.D.           TOP 09   37 Zdržel se  
 Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.      Bezpart.  38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Nehlasoval  
 Vejmelka Jiří Ing.            VV     41 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     42 Pro     
 Vitha Jiří Ing.             UNP    43 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    44 Pro     
 Zelený Miroslav Ing.           UNP    45 Pro     
 Adam Holub                ČSSD    24 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 30 (67%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 5 (11%) Nehlasoval: 5 (11%)
Nepřítomno: 5
Hlasování o usnesení
		
Vytisknout