Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

19. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 11.09.2012  jako řádné
číslo usnesení 19/6/2012
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Zelený Miroslav Ing., 1 zástupce starosty MČ P5

1. Úprava rozpočtu roku 2012 - vrácení 100 % podílu MČ na celkové daňové povinnosti HMP na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2011 formou neinvestiční dotace, 2. Změna financování v r. 2012 - akce ZŠ Kořenského, Praha 5

Usnesením ZHMP č. 18/4 ze dne 21.6.2012 byl schválen převod 100 % podílu městských částí na celkové daňové povinnosti hl.m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2011. ZMČ Praha 5 se předkládá návrh na navýšení rozpočtu v roce 2012 ve výši 84.419,6 tis.Kč.

Usnesením ZHMP č. 16/2 ze dne 26.4.2012 bylo schváleno přidělení investiční dotace na akci ZŠ Kořenského ve výši 10.000 tis.Kč (navýšení rozpočtu schváleno pod č. usn. RMČ 21/831/2012 ze dne 5.6.2012). Na základě těchto skutečností se předkládá návrh na provedení rozpočtových opatření, spočívající v navýšení rozpočtu, záměně zdrojů a vrácení finančních prostředků, původně plánovaných z fondu rezerv a rozvoje v celkové výši 70.000 tis.Kč.
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

navýšení rozpočtu MČ Praha 5 v roce 2012, uvedené v příloze č. 1, pod číslem  rozpočtového opatření 8023, o přidělenou neinvestiční dotaci ve výši 84.419,6 tis.Kč (vratka 100 % podílu MČ na celkové daňové povinnosti HMP na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2011) na příjmové položce rozpočtu 4121 (Neinvestiční přijaté transfery od obcí) při současném navýšení výdajové stránky rozpočtu takto:


1. v kapitole 1009 na § 6409 (Ostatní činnosti, pol. 5901(Nespecifikované rezervy) ve výši 24.419,6 tis.Kč


2. v  kapitole 0241 na § 3421 (Využití volného času dětí a mládeže), pol. 6121 (Budovy,haly a stavby) ve výši 1.069,2 tis.Kč, pol. 6122 (Stroje, přístroje a zařízení) ve výši 1.100 tis.Kč,  na §  3719 (Ostatní činnosti k ochraně ovzduší), pol. 6121 (Budovy,haly a stavby) ve výši 3.000 tis.Kč


3. v  kapitole 0242 na § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 6121 ve výši 7.000 tis.Kč, § 3745 (Veřejná zeleň)  ve výši 9.500 tis.Kč, pol. 6121 (Budovy, haly a stavby)   


4. v kapitole 0441 na § 3111 (Mateřské školy) ve výši 3.900 tis.Kč, pol. 6121 (Budovy, haly a stavby)    


5. v kapitole 0442 na § 3113 (Základní školy) ve výši 20.420 tis.Kč, pol. 6121 (Budovy, haly a stavby)     


6. v kapitole 0542 na § 3511 (Zdravotnictví) ve výši 9.410,8 tis.Kč, pol. 6121 (Budovy, haly a stavby)     


7. v kapitole 0642 na § 3412 (Sportovní zařízení v majetku obce) ve výši 500 tis.Kč, pol. 6121 (Budovy, haly a stavby)     


8. v kapitole 0842 na § 3612 (Bytové hospodářství) ve výši 1.200 tis.Kč, pol. 6121 (Budovy,haly a stavby)


9. v kapitole 0942 na § 6171 (Činnost místní správy) ve výši 2.900 tis.Kč, pol. 6121 (Budovy,haly a stavby)


vše v příloze č. 1 - zvýšení celkového objemu rozpočtu, provedené v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb.,v platném znění, § 16 odst. 3, písm. b)  

2.

rozpočtové opatření č. 28091 uvedené v příloze č. 2, spočívající v převodu finančních prostředků zpět do Fondu rezerv a rozvoje městské části Praha 5 ve výši 60.000 tis.Kč, původně plánovaných na financování realizace akcí dle schváleného rozpočtu, z důvodu záměny zdroje (snížení třídy 8 - financování ), při současném snížení na příslušných kapitolách rozpočtu MČ, paragrafech a výdajových položkách (ÚZ 10) - dle rozpisu uvedeného v příloze č. 2, provedené v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 16 odst. 3, písm. b)

3.

rozpočtové opatření č. 28092, uvedené v příloze č. 2, spočívající v převodu finančních prostředků zpět do Fondu rezerv a rozvoje městské části Praha 5 ve výši 10.000 tis.Kč, původně plánované na financování realizace akce ZŠ Kořenského - stavební úpravy fasády, vč. výměny oken, z důvodu přidělení investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy (snížení třídy 8 - financování ), při současném snížení na kap. 0442, § 3113 (základní školy), pol. 6121, ORG 420005 (ÚZ 10) 

II.
Ukládá
1. Zelenému Miroslavu Ing., 1. zástupci starostovi MČ P5
1.1. zabezpečit realizaci rozpočtových opatřeních dle bodu I. 1.,2.,3. tohoto usnesení
Termín plnění: 30.09.2012
			Usnesení bylo schváleno 31 hlasy		


			         19. zasedání ZMČ P5 dne 11. 9. 2012         
           předsedá: Klíma Radek MUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 11 - SCHVÁLENO           
             11.9.2012 15:47:53             
      4. Úprava rozpočtu roku 2012;změna financování      
______________________________________________________________________

 Atlasová Martina Mgr.          TOP 09   1  Nepřítomen  
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Zdržel se  
 Bejšovec Jan Ing.            Bezpart.  3  Nepřítomen  
 Bubníková Diana Mgr.           TOP 09   4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Frélich Martin Ing.           ODS    6  Proti    
 Havlinová Radka Mgr.           Bezpart.  8  Pro     
 Havlíček Patrik Mgr.           TOP 09   7  Pro     
 Heissler Herbert Ing.          Bezpart.  9  Nepřítomen  
 Herold Lukáš Bc.             ODS    10 Zdržel se  
 Hlaváček Jan Mgr.            Bezpart.  11 Pro     
 Homola Tomáš JUDr.            Bezpart.  12 Pro     
 Hradilková Terezie Mgr.         Bezpart.  13 Nepřítomen  
 John Radek                VV     14 Pro     
 Klíma Radek MUDr.            TOP 09   15 Pro     
 Knap Jaroslav              TOP 09   16 Pro     
 Kolovratová Marie            TOP 09   17 Pro     
 Kopáček Richard Ing.           TOP 09   18 Pro     
 Kratochvílová Naděžda          TOP 09   19 Nehlasoval  
 Kroha Pavel Bc.             TOP 09   20 Nepřítomen  
 Kukrle Marek               VV     21 Pro     
 Lachnit Petr JUDr.            ČSSD    22 Pro     
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    23 Pro     
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     25 Pro     
 Mrázková Jana              ČSSD    26 Pro     
 Mrštík Miloslav Bc.           ČSSD    27 Pro     
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Zdržel se  
 Nedvěd Jaroslav             ČSSD    29 Pro     
 Novotný Karel              TOP 09   30 Pro     
 Pavel Michal Ing.            Bezpart.  31 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    32 Zdržel se  
 Sedlák Roman Bc.             TOP 09   33 Pro     
 Šáchová Petra ThMgr.           ČSSD    34 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    35 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    36 Zdržel se  
 Šorm Vít Ing., Ph.D.           TOP 09   37 Pro     
 Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.      Bezpart.  38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Zdržel se  
 Vejmelka Jiří Ing.            VV     41 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     42 Pro     
 Vitha Jiří Ing.             TOP 09   43 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    44 Nehlasoval  
 Zelený Miroslav Ing.           TOP 09   45 Pro     
 Adam Holub                ČSSD    24 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 31 (69%) Proti: 1 (2%) Zdrželo se: 6 (13%) Nehlasoval: 2 (4%)
Nepřítomno: 5
Hlasování o usnesení
		
Vytisknout