15. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 21.02.2012  jako řádné
číslo usnesení 15/2/2012
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Zelený Miroslav Ing., 1 zástupce starosty MČ P5

Rozpočet městské části Praha 5 na rok 2012 a rozpočtový výhled na roky 2013 - 2016

Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

návrh rozpočtu městské části Praha 5 na rok 2012 v těchto objemech:


příjmy ve výši 557.120,6 tis.Kč,


výdaje ve výši 669.609,1 tis.Kč,


plánovaný schodek ve výši 112.488,5 tis.Kč,


který je kryt třídou 8 (financování) ve výši 112.488,5 tis.Kč


realizaci jednotlivých akcí, investičních záměrů a oprav  uvedených v důvodové zprávě

2.

strukturu rozpočtu městské části Praha 5 v členění dle tabulek č. 1 - 33 v příloze důvodové zprávy

3.

poskytnutí neinvestičních příspěvků z rozpočtu městské části Praha 5 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

4.

rozpočet městské části Praha 5 na rok 2012 se započtením třídy 8 - financování na straně příjmů ve výši 112.488,5 tis.Kč je vyrovnaný dle tabulek č. 1 (příjmy) a č. 3 (výdaje)

5.

zapojení dalších finančních zdrojů na rok 2012 takto:


1. volné finanční prostředky soustředěné na základním běžném účtu městské části Praha 5 ve výši 40.000 tis.Kč zapojit do rozpočtu městské části Praha 5 roku 2012 na krytí plánovaných výdajů městské části, z důvodu radikálního snížení dotačního transferu z rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2012 (snížení o 56.997 tis.Kč)


2. finanční prostředky z Fondu rezerv a rozvoje MČ Praha 5 zapojit do rozpočtu na rok 2012 v celkové výši 70.000 tis.Kč na krytí plánovaných investičních projektů v roce 2012.
V případě poskytnutí účelových investičních transferů z jiných rozpočtů, budou finanční prostředky vráceny zpět do Fonfu rezev a rozvoje ve výši přiděleného transferu

6.

závazný ukazatel pro hospodaření Informačního centra Praha 5, o. p. s. ve výši plánovaných finančních prostředků v částce 2.335 tis.Kč pro zajištění provozu Informačního centra v roce 2012 

7.

poskytování příspěvků na provoz příspěvkových organizací dle tabulky č. 15, 19, 23 a stanovuje je jako závazný ukazatel pro hospodaření

8.

plán odpisů dlouhodobého majetku příspěvkových organizací městské části Praha 5 na rok 2012 dle tabulky č. 6

9.

finanční plán zdaňované činnosti městské části Praha 5 na rok 2012 dle tabulek č. 7 a č. 8

10.

rozpočtový výhled městské části Praha 5 do roku 2016 dle tabulky č. 9

11.

zmocnění Rady městské části Praha 5 na základě § 94, odst. 2, písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, k provádění rozpočtových opatření do výše 5 mil. Kč pro každé jednotlivé rozpočtové opatření a k provádění úprav rozpočtu (zvýšení, snížení), při poskytování účelových transferů ze státního rozpočtu, z rozpočtu EU a z rozpočtu hlavního města Prahy, do výše příslušných rozhodnutí

12.

zmocnění Rady městské části Praha 5 k provádění úprav plánu odpisů dlouhodobého majetku příspěvkových organizací městské části Praha 5 v roce 2012 a závazných ukazatelů pro hospodaření příspěvkových organizací a Informačního centra Praha 5, o. p. s.

13.

zrušení rozpočtového provizoria na rok 2012, schváleného usnesením ZMČ Praha 5, č.  13/2/2011 ze dne 13.12.2011 a usnesením RMČ č. 1/5/2012 ze dne 10.1.2012 – úprava výdajů na základě zmocnění ZMČ

			Usnesení bylo schváleno 30 hlasy		


			         15. zasedání ZMČ P5 dne 21. 2. 2012         
           předsedá: Klíma Radek MUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 4 - SCHVÁLENO           
             21.2.2012 14:20:11             
       2.Rozpočet městské části Praha 5 na rok 2012       
______________________________________________________________________

 Atlasová Martina Mgr.          TOP 09   1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Proti    
 Bejšovec Jan Ing.            Bezpart.  3  Proti    
 Bubníková Diana Mgr.           TOP 09   4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Frélich Martin Ing.           ODS    6  Proti    
 Havlinová Radka Mgr.           ODS    8  Nepřítomen  
 Havlíček Patrik Mgr.           TOP 09   7  Pro     
 Heissler Herbert Ing.          ODS    9  Nepřítomen  
 Herold Lukáš Bc.             ODS    10 Proti    
 Hlaváček Jan Bc.             Bezpart.  11 Nepřítomen  
 Homola Tomáš JUDr.            VV     12 Pro     
 Hradilková Terezie Mgr.         Bezpart.  13 Nepřítomen  
 John Radek                VV     14 Pro     
 Klíma Radek MUDr.            TOP 09   15 Pro     
 Knap Jaroslav              TOP 09   16 Pro     
 Kolovratová Marie            TOP 09   17 Pro     
 Kopáček Richard Ing.           TOP 09   18 Pro     
 Kratochvílová Naděžda          TOP 09   19 Pro     
 Kroha Pavel Bc.             TOP 09   20 Pro     
 Kukrle Marek               VV     21 Pro     
 Lachnit Petr JUDr.            ČSSD    22 Pro     
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    23 Zdržel se  
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     25 Pro     
 Mrázková Jana              ČSSD    26 Pro     
 Mrštík Miloslav Bc.           ČSSD    27 Pro     
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Nepřítomen  
 Nedvěd Jaroslav             ČSSD    29 Pro     
 Novotný Karel              TOP 09   30 Pro     
 Pavel Michal Ing.            VV     31 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    32 Zdržel se  
 Sedlák Roman Bc.             TOP 09   33 Pro     
 Šáchová Petra ThMgr.           ČSSD    34 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    35 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    36 Proti    
 Šorm Vít Ing., Ph.D.           TOP 09   37 Nepřítomen  
 Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.      Bezpart.  38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Proti    
 Vejmelka Jiří Ing.            VV     41 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     42 Pro     
 Vitha Jiří Ing.             TOP 09   43 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    44 Proti    
 Zelený Miroslav Ing.           TOP 09   45 Pro     
 Adam Holub                ČSSD    24 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 30 (67%) Proti: 7 (16%) Zdrželo se: 2 (4%) Nehlasoval: 0 (0%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení