47. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 06.12.2011  jako řádné
číslo usnesení 47/1639/2011
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., zástupce starosty

Smlouva o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 364, k. ú. Radlice ve vlastnictví MČ Praha 5

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

smlouvu o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 364,
k. ú. Radlice ve vlastnictví MČ Praha 5 pro společnost Abbey
s. r. o., se sídlem Terronská 727/7, Praha 6 v rámci stavby "Viladomy Lučištníků" investora Akcent spol s. r. o. Ostrovského 3, Praha 5

II.
Ukládá
1. Rychnovskému Pavlu, Ing., pověř. ved. Odboru majetku a investic
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky k podpisu Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 364, k. ú. Radlice
Termín plnění: 31.01.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0