45. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 29.11.2011  jako řádné
číslo usnesení 45/1577/2011
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, člen rady

Krškova 807, Praha 5 - žádost MUDr. Jarmily Haubnerové o rozšíření nájemní smlouvy ze dne 30. 10. 2006, ve znění Dodatku č. 1 o dalšího nájemce

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 30. 10. 2006, ve znění Dodatku č. 1, uzavřené s MUDr. Jarmilou Haubnerovou, IČ 71805753, na pronájem NP umístěných v budově A polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5, o celkové výměře 24,2 m2, za účelem provozování rehabilitační ambulance, kterým se rozšiřuje označení nájemce o společnost RHB MUDr. Jarmila Haubnerová s. r. o., IČ 24181366

II.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., ved. Odboru smluvních vztahů
1.1. zajistit veškeré administrativní kroky dle usnesení RMČ
Termín plnění: 31.12.2011
			Poměr hlasování: 8/0/0

Nepřítomni při hlasování: MUDr. R. Klíma