45. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 29.11.2011  jako řádné
číslo usnesení 45/1582/2011
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, člen rady

NP v objektu bez č. p. na parc. č. 66/2, k. ú. Motol, Praha 5, Dana Opičková, návrh na podání výpovědi z nájmu

Návrh na podání výpovědi z nájmu NP (stánek s občerstvením) na parc. č. 66/2,
k. ú. Motol, nájemci Daně Opičkové z důvodu neplacení nájemného
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

podání výpovědi z nájmu NP - ev. čís. 901 v objektu bez č. p. umístěného na pozemku parc. č. 66/2, k. ú. Motol, Praha 5 nájemci Daně Opičkové, IČ 71311220, který užívá na základě nájemní smlouvy č. 006600901 ze dne 25. 3. 2005, ve znění pozdějších dodatků

II.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., ved. Odboru smluvních vztahů
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky dle usn. RMČ - výpověď z nájmu NP - Dana Opičková
Termín plnění: 15.12.2011
			Poměr hlasování: 8/0/0

Nepřítomni při hlasování: MUDr. R. Klíma