44. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 22.11.2011  jako řádné
číslo usnesení 44/1548/2011
 
Předkladatel: Klíma Radek, MUDr., starosta MČ Praha 5

Realizace průzkumu veřejného mínění

Radě MČ Praha 5 předkládám návrh na zajištění průzkumu veřejného mínění dle zadaných požadavků MČ Praha 5, a to společností Field Research, s. r. o.,
Pod Areálem 406/16, 102 00 Praha 2, IČ 27181197, s cenovou nabídkou
188.000 Kč bez DPH
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

zajištění průzkumu veřejného mínění dle zadaných požadavků
MČ Praha 5, a to společností Field Research, s. r. o., Pod Areálem 406/16, 102 00 Praha 2, IČ 27181197, s cenovou nabídkou 188.000 Kč bez DPH

2.

finanční prostředky ze schváleného rozpočtu pro rok 2011 z kapitoly 0634, § 3349 sdělovací prostředky, média, položka 5169 nákup ostatních služeb

II.
Ukládá
1. Vanišové Janě, Mgr., ved. Odboru vnějších vztahů
1.1. předložit k podpisu starostovi objednávku na zajištění průzkumu veřejného mínění
Termín plnění: 30.11.2011
			Poměr hlasování: 5/0/1
Ing. J. Vejmelka se při hlasování zdržel
Nepřítomni při hlasování: JUDr. N. Kratochvílová, JUDr. P. Lachnit