15. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 26.04.2011  jako řádné
číslo usnesení 15/469/2011
 
Předkladatel: Kolovratová Marie, předsedkyně Hospodářského výboru

Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu a odpuštění poplatků z prodlení

Předkládám k projednání žádost Pavly Ludické, Lohniského 855/4, Praha 5, o zpětzetí výpovědi z nájmu bytu a odpuštění poplatků z prodlení z dlužného nájemného
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. odložení žádosti Pavly Ludické, Lohniského 855/4, Praha 5, o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu na uvedené adrese a odpuštění poplatků z prodlení z dlužného nájemného do pravomocného rozhodnutí soudu ve věci neplatnosti výpovědi z nájmu bytu
II.
Ukládá
1. Rychnovskému Pavlu, Ing., pověř. ved. Odboru majetku a investic
1.1. informovat Pavlu Ludickou o usnesení RMČ
Termín plnění: 13.05.2011
			Poměr hlasování: 8/0/0