15. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 26.04.2011  jako řádné
číslo usnesení 15/464/2011
 
Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr., zástupce starosty

Návrh na poskytnutí finančního příspěvku o.s. Společenství Androméda, kde pečovatelskou službu využívá občanka MČ Praha 5 - Marie Chovančíková

Radě MČ Praha 5 předkládám ke schválení návrh na poskytnutí finančního příspěvku o. s. Společenství Androméda, kde pečovatelskou službu využívá občanka MČ Praha 5 - Marie Chovančíková, ve výši 10.000 Kč
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. poskytnutí finančního příspěvku o. s. Společenství Androméda, kde pečovatelskou službu využívá občanka MČ Praha 5 - Marie Chovančíková, ve výši 10.000 Kč
2. převod finančních prostředků ve výši 10.000 Kč v kap.0501 Sociální věci, z § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky, pol. 5169 Nákup ostatních služeb na § 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol. 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením
3. návrh darovací smlouvy na poskytnutí finančního příspěvku o.s. Společenství Androméda ve výši 10.000 Kč
II.
Ukládá
1. Koričové Janě, Mgr.
1.1. předložit k podpisu darovací smlouvu na poskytnutí finančního příspěvku o.s. Společenství Androméda ve výši 10.000,- Kč
Termín plnění: 09.05.2011
2. Pecharovi Zdeňku, Ing., vedoucí odboru
2.1. provést rozpočtové opatření dle bodu I.2
Termín plnění: 06.05.2011
			Poměr hlasování: 8/0/0