7. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 22.02.2011  jako řádné
číslo usnesení 7/193/2011
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty

Návrh na uzavření smlouvy "Smlouva o spolupráci" se společností REMA Systém, a. s.

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. uzavření smlouvy "Smlouva o spolupráci"
se společností REMA Systém, a. s., Budějovická č. 64, Praha 4
na zajištění sběrného kontejneru určeného pro zpětný odběr použitého drobného elektrozařízení a baterií
2. znění návrhu smlouvy uvedené v příloze tohoto materiálu
II.
Ukládá
1. Kučerovi Miroslavu, Ing., vedoucímu odboru
1.1. připravit smlouvu "Smlouva o spolupráci" a předložit ji starostovi k podpisu
Termín plnění: 07.03.2011
			Poměr hlasování: 8/0/0