2. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 18.01.2011  jako řádné
číslo usnesení 2/43/2011
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, člen rady

Uzavření Smlouvy o poskytování služeb soudního exekutora s JUDr. Dagmar Kuželovou, soudním exekutorem, IČ 126 08 530, k vymožení pohledávky vůči povinnému Loula Petr, Klicperova 570/2, Praha 5

Usnesením OS pro Prahu 5 čís. 36 EXE 2495/2010-17 byla nařízena exekuce na majetek vůči povinnému k vymožení pohledávky ve výši 220.349 Kč a současně byla pověřena JUDr. Dagmar Kuželová, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 4, provedením exekuce
Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1. usnesení OS pro Prahu 5 ve věci vymožení pohledávky vůči povinnému P. Loulovi, spis. zn. 36 EXE 2495/2010 - 17
II.
Schvaluje
1. uzavření Smlouvy o poskytování služeb soudního exekutora
JUDr. Dagmar Kuželové, IČ 126 08 530, se sídlem Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00 Praha 4
III.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., ved. Odboru smluvních vztahů
1.1. zajistit admin. úkony k uzavření smlouvy podle usn. RMČ Praha 5
Termín plnění: 31.01.2011
			Poměr hlasování: 7/0/0