27. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 29.06.2010  jako řádné
číslo usnesení 27/838/2010
 
Předkladatel: Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D., zástupce starosty

Finanční příspěvek pro Barboru Jouglíčkovou - reprezentantku ČR v moderní gymnastice

Radě MČ Praha 5 předkládám návrh na poskytnutí příspěvku pro Barboru Jouglíčkovou - reprezentantku ČR v moderní gymnastice, na financování nákladů v roce 2010, ve výši 49. 000 Kč
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. poskytnutí příspěvku pro Barboru Jouglíčkovou - reprezentantku ČR v moderní gymnastice, na financování nákladů v roce 2010, ve výši
49.000 Kč
2. financování příspěvku ve výši 49.000 Kč přesunem v kap.0501 Sociální věci, z par. 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím na § 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži pol. 5492 Dary obyvatelstvu
II.
Ukládá
1. Pecharovi Zdeňku, Ing., vedoucí odboru
1.1. provést rozpočtové opatření dle bodu I .1
Termín plnění: 13.07.2010
2. Koričové Janě, Mgr.
2.1. předložit starostovi k podpisu darovací smlouvu na poskytnutí příspěvku pro Barboru Jouglíčkovou
Termín plnění: 22.07.2010
			Poměr hlasování: 9/0/0