9. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 02.03.2010  jako řádné
číslo usnesení 9/237/2010
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

NP Janáčkovo nábřeží 37/479, Praha 5 - Smíchov, návrh na podání žalob vůči býv. nájemci Janu Surmajovi

Návrh na podání žalob na býv. nájemce NP Janáčkovo nábř. 37/479 Jana Surmaje
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. vůči býv. nájemci Janu Surmajovi podání žaloby na vyklizení NP, žaloby na úhradu dlužné částky včetně příslušenství a smluvní pokuty ve snížené výši 0,025% z dlužné částky denně a žaloby na vydání neoprávněného obohacení, které vzniklo za období od 01. 05. 2009 do 31. 01. 2010 za užívání NP v nemovitosti č. p. 479, k. ú. Smíchov,
Praha 5, Janáčkovo nábřeží č. o. 37 bez právního důvodu
II.
Zmocňuje
1. advokátní kancelář JUDr. Ilja Lamprecht, sídlem Holečkova 10, Praha 5 zaps. v seznamu ČAK pod čís. 1319, k podání výše uvedených žalob, k zastupování MČ Praha 5 jako žalobce ve sporu s býv. nájemcem NP Janem Surmajem a k veškerým právním úkonům souvisejících s těmito žalobami
III.
Ukládá
1. Plichtovi Pavlu, pověř. ved. Oddělení využití nemovitostí
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky dle usn. RMČ P-5
Termín plnění: 31.03.2010
			Poměr hlasování: 7/0/0