9. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 02.03.2010  jako řádné
číslo usnesení 9/226/2010
 
Předkladatel: Šesták Michal, zástupce starosty

OOA MHMP žádá o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 1637/1, k. ú. Hlubočepy

OOA MHMP obdržel žádost Ing. Miloše Ptáčka o odkoupení části výše uvedeného pozemku, sousedícího s jeho nemovitostmi
Rada městské části Praha 5
I.
Nesouhlasí
1. se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 1637/1, k. ú. Hlubočepy o výměře cca 65 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy Ing. Miloši Ptáčkovi, spoluvlastníkovi sousedních pozemků parc. č. 681,682,683 a 680/9, vše v k. ú. Hlubočepy
II.
Ukládá
1. Brabcovi Františku
1.1. sdělit OOA MHMP stanovisko RMČ Praha 5 k prodeji části pozemku parc. č. 1637/1, k. ú. Hlubočepy.
Termín plnění: 31.03.2010
			Poměr hlasování: 7/0/0