1. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 05.01.2010  jako řádné
číslo usnesení 1/8/2010
 
Předkladatel: Matoušek Jan, Ing., uvolněný předseda Bytového výboru

Žádost o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu

Předkládám k projednání žádost o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu dle ust. § 706 obč. zák.
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu 1+1 na adrese nám. 14. října 159/6, Praha 5 - Smíchov, Jiřímu Novákovi, dosud bytem na uvedené adrese
			Poměr hlasování: 9/0/0

Nepřítomni při hlasování: