1. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 05.01.2010  jako řádné
číslo usnesení 1/3/2010
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

Pronájem části pozemku parc. č. 1408/8 k. ú. Smíchov pro parkování

Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1. žádost o pronájem části pozemku parc. č. 1408/8 v k. ú. Smíchov pro parkování 2 osobních vozů Omara Farghaliho, bytem Praha 5,
K Vodojemu 208/7
II.
Ukládá
1. Brabcovi Františku
1.1. zajistit úpravu plochy dvora mezi domy č. p. 208 a 202, K Vodojemu 5 a 7 na pozemcích parc. č. 1408/8 a 1408/31 včetně uzavření dvora
Termín plnění: 30.06.2010
			Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomni při hlasování: Bc. L. Herold, V. Zapletal