36. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 27.10.2009  jako řádné
číslo usnesení 36/1139/2009
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

SpZŠ pro žáky se specifickými vývojovými poruchami chování, Na Zlíchově 206, Praha 5, k. ú. Hlubočepy - ukončení nájemní smlouvy č. 108/0/OOA/04 ve znění pozdějších dodatků ze dne 15. 11. 2004

Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1. ukončení nájemní smlouvy č. 108/0/OOA/04 ve znění pozdějších dodatků ze dne 15. 11. 2004, uzavřené se SpZŠ pro žáky se specifickými vývojovými poruchami chování, se sídlem Na Zlíchově 19, Praha 5, IČ 67774172, k 31.10.2009 z důvodu odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hl. m. Prahy městské části Praha 5 - budova č.p. 206 spolu se souvisejícími pozemky parc. č. 553 a 554 vše k. ú. Hlubočepy, na základě Usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 29/70 ze dne 17. 9. 2009
II.
Ukládá
1. Plichtovi Pavlu, pověř. ved. Oddělení využití nemovitostí
1.1. Informovat o usnesení RMČ SpZŠ pro žáky se specifickými vývojovými poruchami chování, IČ 67774172.
Termín plnění: 15.11.2009
			Poměr hlasování: 8/0/0