36. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 27.10.2009  jako řádné
číslo usnesení 36/1127/2009
 
Předkladatel: Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D., zástupce starosty

Založení společnosti "Společný azylový dům městských částí Praha 5 a Praha 11, o. p. s."

Radě MČ Praha 5 se předkládá návrh na založení společnosti "Společný azylový dům městských částí Praha 5 a Praha 11, o. p. s."
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. se založením obecně prospěšné společnosti s názvem "Společný azylový dům městských částí Praha 5 a Praha 11, o. p. s.", s majetkovým vkladem zakladatele MČ Praha 5 ve výši 500.000,- Kč a majetkovým vkladem zakladatele MČ Praha 11 ve výši 500.000,- Kč
2. s financováním přesunem z rozpočtové rezervy kap. 1000, § 6409, pol. 5901 do kap. 0500 sociální věci, § 4333 Domovy - penzióny pro matky s dětmi, pol. 5221 - neinvestiční transfery obecně prospěšných společností
3. se zněním zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti "Společný azylový dům městských částí Praha 5 a Praha 11, o. p. s."
II.
Revokuje
1. usnesení RMČ Praha 5 č. 16/454/2009 ze dne 28. 4. 2009 v bodě I. 2. takto:
RMČ Praha 5
souhlasí
s uvolněním částky 500. 000,- Kč, jako příspěvek na zřízení o. p. s. ze soc. oblasti, kap. 0500 - sociální věci, § 4333 - Domovy - penzióny pro matky s dětmi, pol. 5221 - neinvestiční transfery obecně prospěšné společnosti "Společný azylový dům městských částí Praha 5 a Praha 11, o. p. s."
III.
Ukládá
1. Roučková Lucii, Mgr., člence zastupitelstva
1.1. předložit návrh na založení společnosti "Společný azylový dům městských částí Praha 5 a Praha 11, o. p. s." do ZMČ
Termín plnění: 16.12.2009
			Poměr hlasování: 8/0/0