21. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 02.06.2009  jako řádné
číslo usnesení 21/615/2009
 
Předkladatel: Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D., zástupce starosty

Panelová diskuse na téma "Protidrogová prevence a ochrana veřejného zdraví, Inovativní projekty v ČR a v Německu

V rámci navázání užší spolupráce s ostatními městskými částmi, MHMP a dalšími organizacemi, zabývajícími se protidrogovou problematikou, organizuje MČ Praha 5 za účasti odborníků z Německa společné setkání
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. pořádání panelové diskuse na téma "Protidrogová prevence a ochrana veřejného zdraví, Inovativní projekty v ČR a v Německu dne 15. 6. 2009 v Podnikatelském centru
2. financování ve výši cca 20. 000 Kč vč. DPH z kap. 0500 Sociální věci,
§ 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb
3. záštitu Mgr. Lucie Vávrové, Ph.D., zástupce starosty, nad uvedenou akcí
II.
Ukládá
1. Roučková Lucii, Mgr., člence zastupitelstva
1.1. učinit veškeré realizační kroky k zajištění akce "Protidrogová prevence a ochrana veřejného zdraví
Termín plnění: 15.06.2009
			Poměr hlasování: 9/0/0