Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

14. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 21.04.2009  jako řádné
číslo usnesení 14/419/2009
 
Předkladatel: Jančík Milan, JUDr., MBA, starosta MČ Praha 5

Stanovisko MČ Praha 5 k Zásadám územního rozvoje hl. m. Prahy

Rada městské části Praha 5
I.
Žádá
1. pořizovatele, MHMP OÚP
- upřesnit hranice USES v souběhu s úpravou zastavitelných území, aby se nezamezovalo jejich reálnému využití (k oddílu 2. 4.)
- zabývat se vytvořením rekreačních ploch pro sídliště Barrandov - Park Barrandov (k oddílu 3. 1. 2.)
- prověřit možnost výškových dominant, aby rozvoj území odpovídal významu centrální polohy MČ Praha 5 v rámci města a nadmístnímu významu
- zpracovat novou územní studii Smíchov-jih (v rámci pořizování celoměstsky významných změn (viz 4. 1. oblast stávajícího celoměstského centra - preference rozvoje Smíchova),
(vše k oddílu 3. 2. 7.)
- vymezit rozsah území Dívčích Hradů spadající do významných ploch zeleně s poukazem na možnosti a potřebu jiných funkčních ploch
- vymezit rekreační volnočasové plochy
- ověřit rozsah zastavitelného území Dívčích Hradů sever (podnět
MČ P5)
- prověřit prodloužení tramvajové tratě (TT) Radlice včetně obratiště
- rozsah a umístění areálu VŠ na Dívčích Hradech projednat s MČ
Praha 5 (vše k oddílu 3. 4. 2)
- vyčlenit další plochy pro rekreaci a volný čas - park Barrandov, plochy na Dívčích Hradech (k oddílu 4. 3. 5.)
- zajistit dopravní komunikační propojení oblasti Košíř a Jinonic
- nezatěžovat území Vidoule a parku Cibulka pro rekreaci pro příliš rozsáhlé spádové území (vše k oddílu 4. 3. 6.)
- preferovat možnost odlehčení ul. Kukulova propojením s Břevnovskou Radiálou (k oddílu 5. 1. 2. 5.)
- souběžnou výstavbu a zahájení provozu všech tří úseků RR a realizaci MUK Řeporyjská v plném rozsahu bez etapizace výstavby
(k oddílu 5. 1. 2. 6.)
- ověřit možnost doplnění železničních stanic v území (Na Šmukýřce apod.), (k oddílu 5. 2. 1.)
- nadále preferovat vymístění nákladní lodní dopravy (k oddílu 5. 4.)
- preferovat nové propojení mezi Prahou 5 a Prahou 4 jižně od centra města (Dvorecký most), (k oddílu 5. 6. 1.)

II.
Trvá
1. - nadále na zamítavém stanovisku ve věci umístění distribučního terminálu (k oddílu 3. 2. 7.)
III.
Ukládá
1. Lacinové Eleně, Ing.arch., pověřené vedením odboru ZOJ Kancelář architekta MČ P5
1.1. předat stanovisko MČ Praha 5 k ZUR HMP pořizovateli, MHMP OÚP
Termín plnění: 28.04.2009
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout