14. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 21.04.2009  jako řádné
číslo usnesení 14/418/2009
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

Výběr zhotovitele zakázky "Anketa na téma doprava a parkování na území MČ P5" - zóny placeného stání

Provedení výběru zhotovitele zakázky "Anketa na téma doprava a parkování na území MČ P5" - zóny placeného stání, vyhlášené RMČ P5 na základě usnesení č. 3/57/2009 ze dne 3. 2. 2009
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. výběr zhotovitele zakázky "Anketa na téma doprava a parkování na území MČ P5" - zóny placeného stání firmu Factum Invenio, s. r. o., Těšnov 1163/5, Praha 1 za cenu 870. 000,- Kč bez DPH
2. financování zakázky dle bodu I. přesunem finančních prostředků ve výši 1. 035 tis. Kč z kapitoly 01, podkapitoly 0129 - §3635 (Územní plánování) - pol. 5166 (konzultační, poradenské a právní služby) do kapitoly 03, podkapitola 0302 - §2212 (Silnice) - pol. 5169 (nákup ostatních služeb)
II.
Ukládá
1. Kučerovi Miroslavu, Ing., vedoucímu odboru
1.1. předložit starostovi MČ P5 k podpisu smlouvu s vybraným zhotovitelem, firmou Factum Invenio, s. r. o., Těšnov 1163/5, Praha 1 na provedení zakázky "Anketa na téma doprava a parkování na území MČ P5" - zóny placeného stání za cenu 870. 000,- Kč bez DPH
Termín plnění: 14.05.2009
2. Pecharovi Zdeňku, Ing., vedoucí odboru
2.1. zajistit provedení rozpočtového opatření dle bodu II.
Termín plnění: 14.05.2009
			Poměr hlasování: 7/0/0