31. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 23.09.2008  jako řádné
číslo usnesení 31/1049/2008
 
Předkladatel: Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D., zástupce starosty

Revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 29/996/2008 ze dne 9. 9. 2008 - Návrh na poskytnutí finančního příspěvku na projekt Centra následné péče o. p. s. Drop in

Radě MČ Praha 5 se předkládá návrh na revokaci usn. č. 29/996/2008 ze dne
9. 9. 2008 - Návrh na poskytnutí finančního příspěvku na projekt Centra následné péče o. p. s. Drop in
Rada městské části Praha 5
I.
Revokuje
1. usnesení č.29/996/2008 ze dne 9. 9. 2008 bod I. 1. takto:

RMČ souhlasí
s příspěvkem na projekt "Centra následné péče" do výše 115. 000,- Kč z kap. 05 Sociální věci, § 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami, pol. 5221 Neinvestiční transfery veřejně prospěšným společnostem
II.
Ukládá
1. Koričové Janě, Mgr.
1.1. předložit starostovi k podpisu darovací smlouvu na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 115. 000,- Kč pro o. p. s. Drop in
Termín plnění: 30.09.2008
2. Roučková Lucii, Mgr., člence zastupitelstva
2.1. předložit závěrečnou zprávu včetně vyúčtování projektu
Termín plnění: 30.01.2009
			Poměr hlasování: 7/0/0


Nepřítomni při hlasování: Bc. J. Smetana