31. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 23.09.2008  jako řádné
číslo usnesení 31/1053/2008
 
Předkladatel: Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D., zástupce starosty

Úprava závazného ukazatele "opravy a udržování" pro rok 2008 v Mateřské škole, Praha 5 - Barrandov, Kurandové 669

Radě MČ Praha 5 je na základě žádosti Mgr. Marie Nové, ředitelky Mateřské školy, Praha 5 - Barrandov, Kurandové 669 předkládán návrh na změnu závazného ukazatele položky 5171 "opravy a udržování" pro rok 2008 o 250,0 tis.Kč převodem z rezervního fondu MŠ (100,0 tis.) a z položky 5137 (150,0 tis.) na částku v celkové výši 550,0 tis Kč. Mateřská škola nepožaduje navýšení neinvestičního příspěvku z rozpočtu MČ Praha 5
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. změnu závazného ukazatele položky 5171 "opravy a udržování" pro rok 2008 Mateřské škole, Praha 5 - Barrandov, Kurandové 669 o 250,0 tis. Kč převodem z rezervního fondu MŠ (100,0 tis.) a z položky 5137
(150,0 tis.) na částku v celkové výši 550, 0 tis Kč.
II.
Ukládá
1. Drmotové Dagmar, PaedDr., pověř. ved. Odboru školství, kultury a sportu
1.1. informovat ředitelku MŠ o povinnosti provést příslušné rozpočtové opatření dle bodu I.
Termín plnění: 30.09.2008
			Poměr hlasování: 7/0/0


Nepřítomni při hlasování: Bc. J. Smetana